Asanami, Husu Fretelin-CNRT Vota Ba PD | Partidu Demokratiku

Asanami, Husu Fretelin-CNRT Vota Ba PD

Asanami, Husu Fretelin-CNRT Vota Ba PD

Presidente Partidu (PD), Mariano Assanami Sabino, hato'o nia diskursu politika kona ba programa PD nian, ba nia militantes sira iha Munisupiu Manufahi, Sesta (24-06) | Photo Dok: Partidu Demokratiku

24/06/17

SAME : Prezidente PD, Mariano Asanami Sabino husu ba inan aman sira iha Viqueque atu votu ba Partidu Demokratiku (PD), tamba Partidu Demokratiku (PD) fiar metin iha inan aman sira iha atu vota ba PD numeru 13.

Asanami fiar metin katak, inan aman sira husi Viqueque laran, rona hela no sira husi partidu seluk rona hela programa PD, tamba ne’e husu votu ba PD iha Eleisaun Parlamentar (ElPar), 22 Jullu 2017.

“Hau husu ba Fretelin, hau husu ba CNRT atu vota ba PD,” hatete Assanami bainhira hato'o deklarasaun politika iha kampaña ba datoluk iha Natarbora.

Assanami hatutan, liu tan katak maske iha situasaun difisil nia laran no funu nia laran, hakarak fo kakorok ba maun Xanana, no ohin loron sei moris hela, PD hakarak dezenvolve rai ida ne’e, hakarak maun Xanana, Taur, Lu-olo, Ramos no Mari sira sei tur no sente idade katuas ona, maibe la saugate tamba sira oferese hela luta no husu sira nia suporta hodi halai lalais hodi halo estrada, halo to’os, halo natar hodi dezenvolve lalais hodi fo benefisiu ba povu hotu.

PD ninia hakarak ba maun boot sira ne’e diak liu tur deit hodi tau matan ba jerasaun foun kuandu kaer ukun la lao tuir prinsipiu fundamental konstituisaun nian.

“Kuandu ami kaer ukun mak la diak, maun bo’ot sira diak liu hase kedas katak ida ne’e la diak, ida ne’eba mak diak tamba ne’e ami prontu buat hirak ne’e kuandu sira tur nudar aman ba nasaun,” dehan Asanami, ba mimitantes no simpatizantes iha kampania dahaat, iha Munisipiu Manufahi Same, Sesta (24/06/2017).

“Hau mos la aseita total ba ema ruma ne’ebe mak koalia sira foti osan no gasta osan sala no sira halo koruptor ne’e hau lakohi buat sira ne’e, tamba sa inan aman sira, tamba sira oferese sira nia juventude ba ita nia luta no ohin ba ita tenke hatene tane malu, valoriza malu, ita hatene etapa istoria ida-idak halo no ida-idak ba futuru TL.” hatete Assanami.

Pártido Demokrático Official Website