Assanami, PD Manan Dezenvolve Maliana... | Partidu Demokratiku

Assanami, PD Manan Dezenvolve Maliana...

Assanami, PD Manan Dezenvolve Maliana Sai Sidade Kuda Ulun

Ferik ida tanis no hakuak Prezidente Pártidu Demokrátiku (PD), Mariano Assanami Sabino, antes hahu kampana eleitoral iha Likisa-Gisu | Photo Dok: Partidu Demokratiku

02/07/17

Maliana : Pártidu Demokrátiku (PD), iha nia kampana eleitoral, promete sei dezenvolve Maliana sai kuda ulun, bainhira manan hodi ukun tinan lima.

Prezidente PD, Mariano Assanami Sabino hato'o lia hirak ne'e iha komisiu politiku ba militantes no simpatizante iha nia kompromisiu politika iha Postu administrativu Zumalai Municipiu Bobonaro domingo (02/07)

“Ita nia kompromisiu mak ne’e, Bobonaro iha Fronteira, ita sei tau Bobonaro sai sidade fronteira sidade kuda ulun, ne’ebé mak diak liu furak liu. Tamba Fronteira loke odamatan iha fronteira no rai hotu-hotu fronteira sai loke odamatan, ba ema hare dezenvolimentu, ema hare pas no hakamatek, ema hare intregidade Nasaun.”

Tuir Assanami katak, Bobonaro mos area agrikultor importante tebes no hakarak kontinua dezenvolve  Maliana sai sidade no dezenvolve agrikultores sira liu husi fahe trator no mina gratuita atu nune’e bele fo han ba teritoriu tomak.

“Hare’e ne’e fo han ba teritorio tomak tanba ne’e seitor agrikultura ita kontinua nafatin ho traktor gratuitu mina gratuitu ba, sei hadia mos irigasaun barazen hotu. Tamba ne’e sei hari banku Agikola atu fo imprestimu ho funan ne’ebé ki’ik, maibe funan sei fo fila wainhira iha tempo koileta. No mos loke ko’operativa agrikola atu hola produtu loka iha to’os no natar laran,” nia dehan.

Pártido Demokrático Official Website