Dignifika La-Sama, Kalohan Husu Povu Ainaro Vota ba PD | Partidu Demokratiku

Dignifika La-Sama, Kalohan Husu Povu Ainaro Vota ba PD

Dignifika La-Sama, Kalohan Husu Povu Ainaro Vota ba PD

Sekretariu Jeral Partidu Demokratiku (PD), Antonio Conceicao - Kalohan - bainhira hato'o nia kompromisiu politiku ne'ebe halao iha Munisipiu Ainaro, Postu Administrativu Maubisse (29/06) | Photo dok Partidu Democratiku

29/06/17

Maubisse : Dignifika matebian Fernando  La-Sama de Araujo nudar Ainaro oan, Sekretariu Jeral Pártidu Demokrátiku (PD) husu ba povu iha Munisipiu Ainaro atu fiar no fo nia votus ba Pártidu Demokrátiku (PD) iha loron 22 fulan Julhu.

 

  Sekretariu Jeral Pártidu Demokrátiku (PD), Antonio da Conceição "Kalohan" hato'o lia hirak ne'e iha komisiu politiku ba militantes iha Munisipiu Ainaro, Postu Administrativu Maubisse (29/06).

 

Kalohan husu ba povu iha Ainaro tomak liu-liu, Postu Administrativu Hatubuiliku, Ainaro-Villa, Hatu-Udo no Maubise atu fo votus konfiansa ba PD, atu nune’e bele reprezenta povu Ainaro inklui munisipiu 12 iha uma fukun Parlamentu Nasional (PN).

 

“Lori Pártidu Demokrátiku nia naran atu husu ba Ainaro oan hotu atu fo votus konfiansa ba PD iha loron 22 de Julho 2017. Tamba hakarak atu dignifika maun bo'ot matebian La-Sama, tamba husi La-Sama halo nasaun sai Timor-Leste sai independensia  ho ninia matenek no ukun halo nasaun ne'e bo'ot no morin iha nasaun seluk,”dehan Kalohan.

 

Pártido Demokrático Official Website