Familia Saudozu Lasama Firme iha PD | Partidu Demokratiku

Familia Saudozu Lasama Firme iha PD

Familia Saudozu Lasama Firme iha PD


Familia Saudozo Prezidente Partido Democratico Partisipa Kampanha PD iha Suco Casa Munisipiu Ainaro | Photo Dok: Partidu Demokratiku

Ainaro (15/04/2018) : Familia Saudozu Fernando Lasama de Araujo iha Ainaro sei metin fo apoiu tomak no konfiasa tomak ba Pártidu Demokrátiku (PD), atu kompete ho partidu seluk iha Eleisaun Antesipada (EA).

Maun husi Saudozu Lasama, Bernabe de Araujo hatete, antes ne'e rumoris espalla iha publiku katak familia Saudozu Lasama afillia ka apoiu ona partidu seluk. Maibe husu ba inan-aman no militantes PD iha Timor laran tomak katak, familia Saudozu Lasama sei metin ho PD, tamba ne'e lalika tauk atu fiar no fo votus ba PD iha loron 12 fulan maio tinan 2018.

“Ita mak PD, mate ho PD, nune’e karik ba ema balun, companheiro balun, hakarak ba nebe’e please, silahkan mais labele lori naran partido, no naran familia Saudozu nian. Hau mak sei iha ne’e hela no familia tomak iha Ainaro iha ne’e hela, la lori PD ba fa’an,” hatete Saudozu Lasama nia maun, Bernabe de Araujo iha kampana PD Munisipiu Ainaro-Kasa.

Saudozu Lasama nia maun ne'e mos senti triste, wainhira ema balun affilia ba partidu seluk hodi lori familia saudozu Lasama nia naran hodi husu ba militantes PD seluk atu fo apoiu ka vota ba partidu seluk.

“Hau sente triste oituan, tamba se mak atu ba karik, dehan hau mak ba, labele dehan familia mak ba, hau la konkorda no familia la konkorda, hau seidauk delega ema ida lori familia nia naran hodi ba tebele ba partidu A ka B. Lasama mak mate maibe familia la mate, mate ema ida deit, ema rihun ida mosu iha PD, ba maluk sira, inan-aman sira, husik ba ema ida mak lao sala tiha, ema atus ida labele lakon ho ema ida deit, no tenke iha prinsipio katak ba o Timor, Maubere oan ponto servi," nia dehan.

Iha fatin hanesan Prezidente PD Mariano Assanami Sabino fo sasin ba Povu Ainaro no ba zerasaun foun Timor-Leste tomak katak Saudozu Lasama ne’e lider ida nebe’e simples, Lasama kesi nia-an ba Inan no Aman sira iha Oequse-Tutuala.

"Lasama la kesi malu ho ami nudar lider, maibe nudar Maun alin nia kontinua dehan katak Lasama mak kontinua servisu to’o mate, moris nudar aktivista, hanoin nudar estadista, hanoin ba Nasaun e mate ba libertasuan Povu, tamba ne’e se mak koalia kona ba PD no Lasama ne’e buat rua nebe’e labele haketak ba malu. Hau la mai iha ne’e atu kore buat nebe’e La Sama kesi, maibe se imi kore-an rasik, imi mak sei responsabiliza ba Lasama”. Deklara Assanami," dehan Assanami.

Iha durante kampanha ne’e Familia hato’o sira nia liafuan ne'ebe hakerek iha spanduk katak “Familia La Sama fo apoio ba Partido Demokratiku hodi kontinua Lasama nia Obra”.

Pártido Demokrático Official Website