Halakon Dezempregu, Tenke Loke Sentru Treinamentu To'o Baze | Partidu Demokratiku

Halakon Dezempregu, Tenke Loke Sentru Treinamentu To'o Baze

Halakon Dezempregu, Tenke Loke Sentru Treinamentu To’o Baze


Prezidente Partido Democratico Mariano Assanami Sabino ho Komitiva hahu'u tama ba fatin Kampanha iha Munisipiu Covalima | Photo Dok: Partidu Demokratiku

Manufahi (16/04/2018) : Prezidente Pártidu Demokrátiku (PD), Mariano Assanami Sabino hatete, Pártidu Demokrátiku (PD) lakoi hare joven sira sai dezempregu iha rai laran, tamba ne’e atu halakon dezempregu tenke loke sentru treinamentu professional to’o iha baze hodi fo kapasitasaun ba joven sira.

Prezidente PD ne’e dehan, hanesan jerasaun kontinuador husi luta nain sira, senti triste wanhira hare joven Timor oan sai dezempregu iha nia rai rasik no ikus mai balun diside tenke hatutan moris iha ema nia rain.

“Hau husu ba jovens tomak, mai hamutuk vota ba PD partidu jerasaun kontinuador atu ita sai forsa ida hodi dudu ita nia dezenvovimentu hahu husi baze atu nune’e ema hotu bele sente ukun rasik-an ida ne’e” hatete Prezidente PD, Mariano Assanami Sabino, iha kampu Futebol, munisipiu Manufahi.

Politika PD nian ba kapasitasaun jovens sira iha area espesifiku sira hanesan Karpintaria, Pedreiru, Kanalizasaun, Soldadeiru no sira seluk tan tenke hakbesik duni ba jovens sira iha baze atu nune’e sira bele involve direita.

PD iha moto ida katak hari nasaun husi baze tanba ne’e politika Planu Nasional Dezenvolvimentu Suku (PNDS), ne’e presiza tebes involvimentu direita jovens sira iha baze, maibé joven sira ne’e presija mós kapasitasaun.

Projetu PNDS ne’e planu husi suku iha varius projetus atu implementa tuir nesesidade suku nian balun halai liu ba kanalizasaun bee moos, Estrada, ponte, kontrusaun edifisiu ne’e presija jovens sira nia abilidade espesifiku hodi implementa projetus sira hanesan ne’e.

Governasaun ida ne’e Sekretariu Estadu Juventude Trabalhu (SEJT), lidera husu lidera husi PD nian tanba ne’e politika ba kapasitasaun jovens sira no oinsa atu emprega jovens sira.

Pártido Demokrático Official Website