Hari'i Institutu La-Sama Iha Ainaro | Partidu Demokratiku

Hari'i Institutu La-Sama Iha Ainaro

Hari’i Institutu La-Sama Iha Ainaro

Prezidente Pártidu Demokrátiku (PD), Mariano Assanami Sabino, bainhira hato'o nia kompromisiu politiku ne'ebe halao iha Munisipiu Ainaro-Villa, Sexta (30-06). | Photo Dok: Partidu Demokratiku

 

30/06/17

Ainaro : Prezidente Pártidu Demokrátiku (PD), Mariano Assanami Sabino promete ba povu munisipiu Ainaro sei hari’i Institutu ho naran Fernando La-Sama iha Munisipiu Ainaro, bainhira povu fiar no fo nia votus iha loron 22, fulan Julhu hodi ukun tinan lima. 

 Prezidente Pártidu Demokrátiku (PD), Mariano Assanami Sabino hato'o lia hirak ne'e iha komisiu politiku ba militantes no simpatizante iha Munisipiu Ainaro-Villa, (30/06).

PD manan sei hari’i institutu, tamba valor lubuk ida ne’ebe mak saudozu La-Sama koalia, “Hare malu ba, tamba nasaun presiza imi” valor rekonsiliasaun ne’ebe mak La-Sama koalia. Valor konsiente i konsiensia, nia simu kadeia. Bainhira La-Sama no husi Amnesti Internasional fo premiu ba nia, tamba nia komprende no hatene i nia hatene nia luta no nia tama kadeia.

Nia dehan, valor hirak ne’e valor ukun nian, karakter ba lider. Entaun tenke iha ninia institutu ne’ebe forma ema sai ema.

“PD manan no neneik-neneik, sei hari’i institutu ida ne’ebe mak atu proteje no valoriza, atu hametin lider ba ukun nain lolos Miniatur La-Sama ninian iha Ainaro, ita hakrak insitutu ida ne’ebe aprende kona ba lideransa, aprende kona ba oinsa atu sai ukun, oinsa tau a’as dignidade estado nian a’as liu duke dignidade ninian,” Prezidente Pártidu Demokrátiku (PD), Mariano Assanami Sabino.

  Assanami dehan, bainhira PD ukun hodi hari’i institutu, laos ba militantes no simpatizante PD nia oan sira mak kontinua eskola iha institutu ne’e, maibe povu nian oan husi fatin hotu-hotu bele eskola iha ne’eba. 

Uluk “Hau Sekretariu Jeral PD, orgullu nafatin ho Lasama, lao nafatin ho La-Sama, ohin hau hamri’ik iha La-Sama nia fatin atu lori nafatin lalatak La-Sama nian, hanoin La-Sama nian, idea La-Sama nian. Hanesan imi nia oan, imi nia aman, imi nia tiun hodi lori ba Timor laran tomak, atu hodi ko’or azul ne’ebe mak simbolu hakmatek ninian ba fatin hotu-hotu.” dehan Assanami. 

 

 

 

Pártido Demokrático Official Website