Loke Kampu Trabalho Ba Timor Oan Tomak, Vota Numeru 2 | Partidu Demokratiku

Loke Kampu Trabalho Ba Timor Oan Tomak, Vota Numeru 2

Loke Kampu Trabalho Ba Timor Oan Tomak, Vota Numeru 2


Presidente Partidu Demokratiku Eng. Mariano ASSANAMI Sabino Diskursu iha kampanha aberta PD iha Munisipiu Covalima | Photo Dok: Partidu Demokratiku

Covalima (14/04/2018) : Wainhira povu fiar no fo votus ba Pártidu Demokrátiku (PD) iha iha loron 22 fulan Maio hodi ukun tinan 5. Pártidu Demokrátiku (PD), iha programa importante atu loke kampu de trabalho ba Timor oan tomak hodi rézolve dezempregu iha TL.

Prezidente PD Mariano Assanami Sabino hatete, atu aselera dezenvolvimentu, aselera mehi sai realidade Vota ba PD, tamba ne’e husu ba joventude tomak iha Timor laran tomak no mos iha rai liur PD durante ne’e ho votus ne’ebe ke naton, maibe kontinua ejiste nafatin.

“Ohin ami mai tuku odamatan imi hotu nian, imi hotu nia votus mak sei hasae votus PD, sei halo vitoria ba PD i vitoria ba Timor Leste. Ita iha para atu servi, servi diak liu ba ita nia rain, tamba ne’e vota ba PD atu dignifika imi, vota ba PD atu loke kampu de trabalhu ba imi hotu,” hatete Prezidente PD Mariano Assanami Sabino iha nia kampana, munisipiu Covalima.

Assamai mos apresia tebes trabalhadores Timor oan lubuk ida iha rai liur hanesan iha Inglatera, Irlandia, Korea Selatan, Australia no sel-seluk .

Nune’e Prezidente PD konsidera trabalhadores Timor oan iha rai liur hanesan Asuwain kontinuador, ne’ebe mak ho atitude herói ne’ebe rezolve problema rai laran nian liu husi osan ne’ebe sira haruka mai Timor-Leste. Maske nune’e PD hakarak governu ida ne’ebe ke fo atensaun ba trabalhadores sira hotu hodi nune’e bele dignu iha ema nia rain.

“PD sente orgullu tebes ho imi no senti katak imi Asuwain kontinuador ne’ebe mak ho atitude herói imi resolve ita nia problema iha rai laran no apresia imi lubuk ida ne’ebe mak servisu iha rai liur. Imi nudar Asuwain ne’ebe mak hatama osan hodi apoiu dezenvolvimentu rai laran,” dehan Assanami.

Pártido Demokrático Official Website