PD hetan apresiasaun husi Partido Comunista Xina | Partidu Demokratiku

PD hetan apresiasaun husi Partido Comunista Xina

PD Hetan apresiasaun husi Partidu Comunista Xina

Kampanha aberta PD iha Kapital Dili I Photo Dok : Partidu Demokratiku (20-07-2017)

Dilli : Partidu Demokrátiku simu karta apresiasaun husi Comite Central Partido Comunista China liu husi Embaxador República Popular Xina iha Timor Leste (05-12-2017).

Sira kontente tamba simu karta kongratulasaun husi Prezidente Partido Democrático (PD) Timor Leste, Sr. Mariano ASSANAMI Sabino. konaba re-eleitu ba sira nia Sekretáriu Jeral Partidu komunista China, Sr. Xi Jinping liu husi sira nia Kongressu Nasional ba dala 19 ne’ebe hili sira nia presidente Xi-Jinping nudar Prezidente ba Repúblika Popular Xina, ”hatete liu husi karta nebe haruka mai”


sampleimage_4.jpg

Dokumentu original ho translate husi xina nia lian nebe maka haruka mai liu husi sira nia embaixada iha Timor Leste


Repúblika Popular Xina ho Timor Leste nudar kolega diak ida, servisu hamutuk entre nasaun rua ne’e diak teb-tebes no lori benefisiu ba nasaun rua ne’e, La haluha mos kolaborasaun entre Comite Central Partidu Comunista Xina ho Partido Democrático (PD) Timor Leste sei kontinua nafatin fo kontribuisaun liu husi servisu bilateral entre rai rua ne'e. (ZAlmeida)

Pártido Demokrático Official Website