PD Kompromete Dada Be'e Moos Ba Povu | Partidu Demokratiku

PD Kompromete Dada Be'e Moos Ba Povu

PD KomprometeDada Bee Moos Ba Povu


Presidente Partidu Demokratiku Eng. Mariano ASSANAMI Sabino ho Sekretariu Jeral PD Dr. Antonio da Conceicao "KALOHAN" iha kampanha aberta PD iha Munisipiu Covalima | Photo Dok: Partidu Demokratiku

Covalima (14/04/2018) : Pártidu Demokrátiku (PD), kompromete kuandu ukun sei dada bee mo'os ba kada uma kain, atu nune’e bele atende ba nesesidade lorloron nian.

Prezidente PD Mariano Assanami Sabino hatete, bee mo'os ohin loron sai hanesan preokupaasuan bo’ot tebes ba komunidade iha kapital no area rural, tamba ne’e PD iha politika atu dada bee mo'os ba povu iha suku no aldeia.

Assanami dehan, iha sidade no iha suku sira balun to’o ohin loron sedauk asesu ba bee mo'os ne’e sai preokuapasaun bo’ot ba povu afetadu sira, maibé PPD konsidera problema ne’e sai kauza nasional.

Tamba ne’e PD mós iha obrigasaun atu responsabiliza hodi fó prioridade ba planu no programa partidu nian wainhira ukun sei implementa.

“Partidu Demoratiku kompromete kuandu manan sei dada bee moos ba kada uma kain,” hatete Prezidente PD Mariano Assanami Sabino iha nia kampana, munisipiu Covalima.

Politika dada bee mo'os no saneamentu ba kada uma kain ne’e pakote ida de’it. Tamba ne’e kuandu bee la iha sameanmentu mós sei la la’o.

Assanami konsidera, bee moos sai hanesan nesesidade prima ba familia nian, tamba ne’e presija tau atensaun hodi responde iha tempu badak nia laran atu nune’e povu labele halerik nafatin ba bee moos.

Partidu Demokratiku PD antes ne’e atu halo barajen ka bendungan hodi tampun bee hodi liga ba natar, ba aihoris no bee moos konsumu nian planu hirak ne’e feitu hotu ona hein atu implementa, maibé tanba de’it la iha forsa politika ema halo remodelasaun ba kargu ne’ebé PD kaer entaun programa ne’e mós paradu to’o agora.

Programa ba bee mo'os sai prioridade ba programa PD nian, tamba ne’e atu implemnta presija iha forsa politika iha Parlamentu Nasional (PN), tanba ne’e husu ba povu tomak atu depozita konfiansa mai PD liu husi votus.

Pártido Demokrático Official Website