PD Kompromete Dada Kadoras Mai Suai | Partidu Demokratiku

PD Kompromete Dada Kadoras Mai Suai

PD Kompromete Dada Kadoras Mai Suai


Presidente Partidu Demokratiku Eng. Mariano ASSANAMI Sabino Diskursu iha kampanha aberta PD iha Munisipiu Covalima | Photo Dok: Partidu Demokratiku

Covalima (14/04/2015) : Pártidu Demokrátiku (PD), kompromete ba povu Covalima tomak sei kontinua politika no programa anterior nian hodi dada kadoras mai iha Suai atu nune’e bele fó serivsu ba foin sa’e sira.

Prezidente PD Mariano Assanami Sabino hatete, programa dada kadoras mai iha Suai ne’e programadu ona iha Planu Estratejiku Dezenvolvimentu Nasional (PEDN), tamba ne’e kompromete sei kotinua dada kadoras mai iha Suai.

PEDN ne’e program PD nian, tamba ne’e PD mak hatene liu oinsa atu bele implementa.

“Hau dehan Partidu Demokratiku kompromete sei dada kadoras mai iha Suai atu nune’e bele fó benefisiu ba povu tomak,” hatete Prezidente PD, Mariano Assanami iha kampana PD, iha Munisipiu Covalima.

PD iha komitmentu politika atu dada kadoras mai iha Timor, tamba ne’e supply base ne’ebé agora daudaun implementa iha Beasu, Betano no Suai ne’e atu loke kampu servisu hodi emprega joven Timoroan tomak.

PEDN define ona atu tau refinaria iha Beasu ne’e planu ida ne’ebé diak tebes tanba ne’e PD hakarak kontinua programa ne’e, tamba produsaun petroleum iha ita nia rain rasik ekonomikamente sei fo benefisiu bo’ot ba povu.

“kuandu kadoras dada mai iha Suai sei hamenus dezempregu iha rai laran, ema barak sei hetan servisu no sei bele eleva ekonomia familiar,” nia dehan.

Pártido Demokrático Official Website