PD Laos Halo Promesa Falsu | Partidu Demokratiku

PD Laos Halo Promesa Falsu

PD Laos Halo Promesa Falsu

Prezidente Pártidu Demokrátiku (PD), Mariano Assanami Sabino, bainhira hato'o nia kompromisiu politiku ne'ebe halao iha Munisipiu Bobonaro-Villa | Photo Dok: Partidu Demokratiku

 

 

01/07/17

Covalima : Pártidu Demokrátiku (PD), ho identiku Pártidu jerasaun foun, laos halo promesa falsu iha kampaña eleitoral  iha fatin-fatin, maibe Pártidu Demokrátiku (PD), sei realiza duni promesa hirak ne’e, bainhira povu fiar no fo votus Eleisaun Parlamentar (Elpar), hodi ukun tinan lima.

 

Tuir Prezidente PD Mariano Assanami Sabino hatete, kampaña eleitoral PD iha ninia programa, visaun no misaun ne’ebe mak diak  tebes, tamba ne'e PD mai ho slogan ida ne’ebe dehan hakarak “HARI NASAUN HUSI BAZE TO’O NASIONAL” ho razaun ne’e PD planeadu no prontu atu kaer ukun 2017-2022, hodi hadia povu nia moris ne’ebe mak seidauk dignu iha nasaun TL, liu-liu iha area rural to’o iha nasional.

 

“Promesa poliku Pártidu Demokrátiku, ema barak koalia iha facebook rame los, balun dehan PD halo promesa falsu deit. Maibe atu hateten ba publiku, PD hatene tetu no planeia ona bele ona mak ami brani promete ba povu. laos mai koalia nar-naran deit,” Prezidente Pártidu Demokrátiku (PD), Mariano Assanami Sabino hato'o lia hirak ne'e iha komisiu politiku ba militantes no simpatizante iha Munisipiu Ainaro-Villa, (01/06).

 

Assanami hatutan katak, promesa ne'ebe iha tinan 2012, promete ba PD atu defende veteranus sira ka fo osan ba veteranus sira. Tanba ne'e PD realiza duni, veteranus, ferik no katuas sira simu osan.

 

"Antes 2007 PD seidauk tama ukun veteranus sira seidauk simu osan, maibe kuandu PD tama governu mak ferik no katuas simu osan. Durante tinan 15 nia laran PD, hatene didiak governasaun ne’e ho diak no moras iha ne’ebe. Tamba ne’e PD halo ninia programa tuir realidade povu TL nian hodi identifika munispiu sira mak potensia bo’ot atu hatama osan no halo osan, tamba ne’e kuandu PD manan hodi ukun sei kumpri promesa ne’e,” dehan Assanami.

 

Iha fatin hanesan Prezidente Consellu Politiku Nasional (CPN), Adriano do Nascimento katak, husu ba Suai oan hotu atu vota ba PD, tamba PD iha programa ne’ebe mak mai ho lema hari nasaun husi baze ba nasional. Tamba ne’e, PD la halo promesa atu manan votu, maibe PD antes ne’e tetu oan, planu ona, estudu ona mak fo sai iha komprimisiu politiku. 

 

Pártido Demokrático Official Website