PD Manan, Dezenvolve Transporte Marítima | Partidu Demokratiku

PD Manan, Dezenvolve Transporte Marítima

PD Manan, Dezenvolve Transporte Marítima

Prezidente Pártidu Demokrátiku (PD), Mariano Assanami Sabino, bainhira hato'o nia kompromisiu politiku ne'ebe halao iha Munisipiu Covalima. | Photo Dok: Partidu Demokratiku 

30/06/17

Ainaro : Pártidu Demokrátiku promete sei dezenvolve Transporte Marítima hodi garante koneksaun entre Timor-Leste, ASEAN no ilhas pasifiku, atu kontribui ka hatama reseitas ba estadu Timor-Leste.

Prezidente Pártidu Demokrátiku (PD), Mariano Assanami Sabino hato'o lia hirak ne'e iha komisiu politiku ba militantes no simpatizante iha Munisipiu Ainaro-Villa, (30/06).

Assanami hatete, koneksaun maritima sei fasilita movimentu Ro’o peskas ho nasaun sira seluk hanesan ASEAN no mos Ilha Pasifiku. Husi infrastutura ne’ebe mak PD hakarak hadia mak transporte no maritima.

“Ita halo ligasaun ho Aero, ita iha rai klaran entre ASEAN ho entre pasifiku ho rai bo’ot, Australia, Nova Zelandia no sira seluk. Ita nia koneksaun ba relasaun ida ne’e ita tenke utiliza masimuatu nune’e bele hatama osan ba ita nia kofre estadu.” hatete Prezidente Pártidu Demokrátiku (PD), Mariano Assanami Sabino.

Pártido Demokrático Official Website