PD Sei Hasa'e Salariu Autoridade Lokal | Partidu Demokratiku

PD Sei Hasa'e Salariu Autoridade Lokal

PD Sei Hasa’e Salariu Autoridade Lokal


Militantes no Simpatizantes Partido Democratico Partisipa Kampanha Eleitoral Partido Democratico iha Munisipiu Manufahi | Photo Dok: Partidu Demokratiku

Manufahi (16/04/2018) : Pártidu Demokrátiku (PD), kompromete ba povu Manufahi tomak katak, wainhira manan iha Eleisaun Antesipada (EA), hodi ukun sei hasa’e salariu autoridade loka sira iha baze atu nune’e sira bele hala’o sira nia kna’ar ho diak hodi serivi povu.

Prezidente Consellu Politika Nasional (CPN), Adriano Nascimento hatete, autoridade lokal hanesan Xenie Suco, Xefi aldeia, tamba sira ne’e eletti husi povu. Tamba ne’e presiza valoriza sira direitu.

“Xefi suku sira kuandu PD manan ita sei hasa’e sira nia salariu fulanfulan tenke simu sira nia direitu atu nune’e sira bele sustenta-an hodi servi nia povu iha baze,” hatete Prezidente Consellu Politika Nasional (CPN), Adrino Nascimento iha Kampu Futebol, munisipiu Manufahi.

Durante ne’e governu fó salariu ba xefi suku ho nia estrutura iha baze kada fulan tolu to’o ne’en mak foin simu, tamba ne’e kuandu PD manan sei muda sistema pagamentu sira tenke simu salariu kada fulan.

Pártido Demokrático Official Website