PD Ukun fo Prioridade Ba Seitor Privado | Partidu Demokratiku

PD Ukun fo Prioridade Ba Seitor Privado

PD Ukun fo Prioridade Ba Seitor Privado

Ferik ida dada lia ho Prezidente Pártidu Demokrátiku (PD), Mariano Assanami Sabino, antes hahu kampana eleitoral iha Maliana, (02%2F07) | Photo Dok: Partidu Demokratiku

01/07/17

Covalima :  Prezidente Pártidu Demokrátiku (PD), iha nia kampana eleitoral, kompromete katak, bainhira Pártidu Demokrátiku (PD), ukun  sei fo prioridade ba setor privado sira hodi kaer projetu.

Prezidente PD, Mariano Assanami Sabino hato'o lia hirak ne'e iha komisiu politiku ba militantes no simpatizante iha nia kompromisiu politika iha Postu administrativu Zumalai Municipiu Covalima, Sabado (01/07).

“Pártidu Demokrátiku nia ukun, ita hakarak projetu hotu-hotu mai husi ita nia rikusoin seitor privado Timor mak tenke prioridade para kaer projetu,” hatete Assanami.  

Assanami hatutan, bainhira seitor privado Timor hamutuk ho seitor privado ho estrangeiru nia pursentu mak tenke pursentu 30 ho pursentu 70.   Katak Projetu ida, iha mak empreza Timor oan kaer hodi halo investimentu pursento 70 no ema estrangeiro ne’ebe mai investe ho pursentu 30.

Tanba ne’e, empreza estrangeirus nia osan rai deit iha banku, nia labele  hetan  bunga  pursentu 30, maibe nia hetan pursentu 1.

Tanba ne’e Prioridade PD nia atu reforsa seitor privado Timor atu nune’e fasilita sira atu kaer projetu bo’ot. Atu nune’e osan labele sai fali ba ema nia rain.

“Tanba ne’e ita la husik dollar ne’e, hela dollar fali sai ba liur, tanba ne’e PD sei taka kuak atu osan dollar sira labele dollar ba liur,”  hatete Assanami.

 

Pártido Demokrático Official Website