Seguransa No Defeja Liu Husi Servisu Bilateral | Partidu Demokratiku

Seguransa No Defeja Liu Husi Servisu Bilateral

PD Hakarak Haforsa Seguransa No Defeja Liu Husi Servisu Bilateral

rezidente Pártidu Demokrátiku (PD), Mariano Assanami Sabino iha Munisipiu Ermera, Postu Administrativu Letefoho | Photo Dok : Partidu Demokratiku

06/07/17

Letefoho: Pártido Demorátiku (PD), hakarak reforsa reforsa seguransa no defeza liu husi ko'operasan bilateral ho nasaun seluk, atu nune'e bele hasae kapasidade no koñesimentu iha area seguransa no defeza nian.

Prezidente PD, Mariano Assanami Sabino hatete, ohin loron Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) no FALINTIL-Forsa Defeza Timor-Leste (FFDTL) iha papel ne’ebe importante tebes iha nasaun ne’e hodi fo asegura nasaun no povu tanba ne’e presija atu dezenvolve instituisaun rua ne’e atu nune’e ba futuru sira bele sai professional hodi bele ejerse sira nia funsaun  hodi servi.

“Kuandu ita manan ita sei halo servisu bilateral ho nasaun iha CPLP, ASEAN no Eropa no Asean pasifika atu ita nia forsa no polisia sira bele servisu hamutuk ho sira hodi bele hetan formasaun iha area seguransa no defeza nian atu ita bele moderniza liu tan instituisaun rua ne’e iha futuru," hatete Prezidente Pártidu Demokrátiku (PD), Mariano Assanami Sabino hato'o lia hirak ne'e iha komisiu politiku ba militantes no simpatizante iha kampaña eleitoral iha munispiu Ermera, Postu Letefoho (05/07).

Assanami hatutan katak, atu moderniza instituisaun rua ne’e presija halo investimentu ne’ebe mak diak hahu husi preparasaun rekursu umanu to’ot material ne’ebe mak sira presija ba servisu polisial no forsa defeza nian.

Tuir Prezidente PD, atu profesionaliza membru instituisaun rua ne’e PD  iha politika hakarak atu hasa’e salariu membru instituisaun rua ne’e.

“Kuandu PD manan ita sei hasa’e salariu PDNTL no FFDTL atu nune’e sira bele servisu povu ho diak,” dehan Assanami.

Pártido Demokrático Official Website