Assanami Deskorda Emprezariu Balun Lori Projetu Sosa Votus | Partidu Demokratiku

Assanami Deskorda Emprezariu Balun Lori Projetu Sosa Votus

Assanami Deskorda Emprezariu Balun Lori Projetu Sosa Votus


Prezidente Partido Democratico Mariano ASSANAMI Sabino ho Komitiva Tama ba Fatin Kampanha iha Munisipiu Covalima, Kampo Futebool Ladi | Photo Dok: Partidu Demokratiku

Maulau (17/04/2018) : Presidente Partidu Demokratiku PD Mariano Assanami Sabino deskorda ho emprejariu balun besik ona eleisaun mak mai loke Estrada no fahe kalen ne’e hanesan projetu ida hodi sosa povu nia votus iha eleisaun antisipada.

Hanesan unamu bele halo karidade ba povu kbit la’ek sira maibé hare tempu la’os besik kampaña mak mai hakbesik aan ba povu hodi loke Estrada, taka Estrada, fahe kalen no simente ne’e atu sosa votus.

“halo karidade labele halo iha tempu eleisaun halo finje mai kee tun kee sa’e hodi dada povu sira nia simpatisan,” Dehan Assanami.

Assanami hatutan, atu loke dalan no hadia Estrada ida ne’e responsabilidade governu nian karik emprejariu nasional sira hakarak ajuda povu ho gratuita la bele iha tempu kampaña.

Povu maubere ain tanan iha dignidade maske kiak tanba ne’e labele lori osan, lori projetu mai sosa sira nia dignidade.

Assanami husu ba povu tomak labele fiar ba emprejariu sira ne’ebé tempu eleisaun mak mai lori buat hotu hotu mai habosok imi hodi vota ba sira kuandu liu ida ne’e sira sei fila kotuk ba imi tinan ba tinan sei la mosu.

PD hanesan jerasaun foun ne’ebé koñese ona ukun ne’e ho loloos, PD maduru ona iha politika tanba durante tinan lima sai opozisaun iha primeiru governu no tinan sanulu ukun hamutuk ho governasaun maun bo’ot Kay Rala Xanana Gusmão nian.

Tamba ne’e PD iha ona esperensia oinsa atu jere rekursu estadu nian hodi dezenvolve povu nia moris tuir espetativa ema hotu nian. Tanba ne’e husu ba povu Maulau tomak atu vota ba PD iha 12 Maiu hari nasaun hahu husi baze.

Pártido Demokrático Official Website