Assanami Husu Deskulpa Ba Timor Oan Tomak iha Rai Laran no Rai Liur | Partidu Demokratiku

Assanami Husu Deskulpa Ba Timor Oan Tomak iha Rai Laran no Rai Liur

Assanami Husu Deskupa ba Timor Oan Tomak iha Rai Laran Nomos iha Rai Liur

Presidente Partidu (PD), Mariano Assanami Sabino, hato'o nia diskursu politika kona ba programa PD nian, ba nia militantes sira | Photo Dok: Partidu Demokratiku

Dili : Prezidente Partido Democrático Mariano ASSANAMI Sabino Husu deskulpa ba Timor oan hotu-hotu, iha rai laran nomos iha rai liur (Diaspora) liu husi plenaria nebe mak halao iha Segunda liu ba (10-06-2019).

Prezidente Partido Democrático Mariano ASSANAMI Sabino husu deskulpa ba ba inan aman, feton nan no maun alin sira hotu ita teritoriu Timor Leste nia laran tomak iha plenaria nebe halao iha segunda-feira (10-06-2019) iha uma fukun PN. Ho selebrasaun aniversario PD ba dala 18, karik ami sidauk halo buat ruma tuir ita boot sira nia hakarak, iha oportunidade ne’e hodi estrutura husi nasional to’o base e hodi militante PD tomak nia naran HUSU DESKULPA.

Assanami mos kompromete katak, nu’udar maubere oan ho prinsipiu luta ba rai ida ne’e ami sei nafatin esforsu ho ami nia kbi’it tomak ba povo no estado ida ne’e.

Lahaluha ami husu deskulpa mos ba partido politiku hotu-hotu, karik durante kampanha ami koalia buat ruma la monu ba ita bot sira nia futar laran ami husu perdaun. Ba sidadaun hotu-hotu ami mos husu deskulpa karik durante PARTIDO DEMOCRATICO nia ezistensia ami halo buat ruma la monu ba ita boot sira hotu nia laran, ami husu deskulpa no husu perdaun.*

Pártido Demokrático Official Website