Assanami Husu Labele Politiza Artemarsias | Partidu Demokratiku

Assanami Husu Labele Politiza Artemarsias

Assanami Husu Labele Politiza GAM Buka Votus


Presidente Partidu Demokratiku Eng. Mariano ASSANAMI Sabino foto iha kampanha aberta PD iha tono | Photo Dok: Partidu Demokratiku

Oecusse (10/04/2018) : Prezidente Pártidu Demokrátiku (PD), Mariano Assanami Sabino husu ba Partidu Politiku (ParPol), sira atu labele uja Grupo Arte Marsiais (GAM), hodi buka votus iha Eleisaun Antesipada (EA). Tamba V Governu Konstitusional hasai ona rezolusaun ida ho numeru 16/2013 hodi diside taka total GAM.

Tuir Prezidente PD, la aseita ParPol sira uja GAM hodi buka votus, tamba GAM sasan estadu nian laos sasan pessoal. Tanba ne’e labele politiza sasan, maibe tenke konsiente hodi koalia kona ba programa.

“Ita la aseita iha kampania ema hatais ropa arte marsias ba kampania. Tanba interese atu hetan votus deit, maibe ba PD laos atu hetan votus maka hamoris fali artemarsiais. PD ne’e Prinsipiu, PD ne’e Anti Diskriminasaun, PD defende Maubere hotu hotu sente rai ne’e ninian nia labele sente diskrimina no labele sente hanesan kriminozu ida iha fali rai ida ne’e,” hatete Prezidente PD Assanami iha nia kampana dahuluk, Munisipiu Oecusse, Tono.

PD nia Komprimisiu GAM hotu-hotu ne’ebe maka joven sira involve, PD sei hamoris fila fali Artemarsiais. Maibe sei regula no dignifika sira.

“Ita labele Kolaia iha kampania atu hetan votus, maibe tenke konsiente koalia programa para oinsa ita liberta povu hodi Povu husi kiak no mukit,” nia dehan.

Pártido Demokrático Official Website