Assanami : PD Laiha Osan Halo Kampana Iha Rai Liur | Partidu Demokratiku

Assanami : PD Laiha Osan Halo Kampana Iha Rai Liur

Assanami : PD Laiha Osan Halo Kampana Iha Rai Liur


Prezidente Partido Democratico Mariano ASSANAMI Sabino halo Diskursu Politiku iha Fatin Kampanha iha Munisipiu Covalima, Kampo Futebool Ladi | Photo Dok: Partidu Demokratiku

Maulau (15/04/2018) : Pártidu Demokrátiku (PD), Iha Eleisaun Anitisipada ida ne’e la iha rekursu finanseira ne’ebé sufisiente atu ba halo kampaña iha diaspora hodi halibur joven demokratiku sira hodi habelar programa no prinsipiu partidu nian.

Tuir Prezidente Partidu Demokratiku PD Mariano Assanami Sabino hatete, Partidu Demokratiku PD la iha emprejariu nasional la iha ema ida mak sai osan nain iha ne’e atu suporta osan hodi ba halo kampaña eleitoral to’o diaspora.

Maske PD la iha rekursu finanseira atu ba kampaña iha diaspora maibé PD hanesan jerasaun kontinudor kuda metin ona iha jerasaun foun sira nia fuan.

Joven sira ne’ebé hela iha Inglaterra, irlanda, Portugal, Koreia do Sul PD lolo liman ba imi mai hamutuk ho PD atu dezenvolve nasaun ida ne’e liu husi programa, loke kampu servisu ba joven Timoroan tomak, dezenvolve setor ekonomia, Saude, Edukasaun agrikultura no turismu atu nune’e bele iha espasu ba joven sira atu dezenvolve aan.

Partidu Demokratiku iha responsabilidade bo’ot ba jerasaun kontinuador sira ne’ebé iha Timor no balun ne’ebé ohin loron iha estranjeiru PD kompromete ba jerasaun foun kuandu ita hamutuk fiar katak ita sei lori nasaun ida ne’e ba oin.

“lider ParPol sira ba halibur jovens sira iha diaspora iha tempu kampaña ne’e la iha responsabilide ne’e intensaun buka votus de’it” Dehan Assanami iha kampu futebool Same.

Assanami hatete, lideransa ne’ebé iha responsabilidade hakarak atu halibur jovens sira diaspora la’os iha tempu kampaña de’it maibé loron baibain pelumenus ba iha ne’eba hodi halibur sira husu netik sira nia kondisaun servisu ne’e oinsa.

Kuandu iha tempu kampaña Partidu sira ba halibur jovens trabailador iha diaspora maibé kuandu hetan moras, mate no problema iha serivu fatin sira nonok ne’e dehan joven hirak ne’e ema sidadaun Portugal ne’e hatudu laiha sentimentu responsabilidade ka la iha sentimentu pertense.

Assanami, Apresia vontade joven Timoroan sira ne’ebé ohin loron servisu iha diaspora konsege hatama ona osan mai iha Timor hodi halo uma, fila liman ne’e orgullu bo’ot ida.

Hanesan jerasaun kontinuador nasaun ida ne’e nia future ita hotu nia responsabilidade saida mak ita bele halo kontinua halo hodi hodi sustenta moris, ohin ita terus ita tenke sai atan ba ema tanba de’it hakarak hatutan moris .

Tamba ne’e husu ba jerasaun foun sira iha Iglaterra, irlanda, Portugal, Korea do Sul, no Australia karik lakoi atu sai atan ba bebeik iha ema nia rain husu ba imi deposita imi nia konfiansa votus iha eleisaun 12 maiu ba Partidu Demokratiku atu nune’e bele dezenvolve povu ne’e.

Pártido Demokrático Official Website