Assanami Promete Militante Pd | Partidu Demokratiku

Assanami Promete Militante Pd

Assanami Promete Militante PD Halo Dezenvolvimentu Nasional


Diskursu Presidente PD, Mariano Assanami Sabino, iha nia kampana dahuluk iha Munisipiu Lautem (20_06) | Photo Dok: Partidu Demokratiku

20/06/2017

LAUTEM : Presidente Pártidu Demokrátiku (PD), Mariano Assanami Sabino promete ba povu sei halo Dezenvolvimentu hahu husi baze to’o nasional. Wainhira povu fo fiar ba Pártidu Demokrátiku (PD), manan iha Eleisaun Parlamentar (Elpar) period 2017-2022.

Presidente PD, Mariano Assanami, husu ba povu Lautem oan atu vota ba PD ho numeru 13, atu nune’e iha period ida ne’e bele hadia povu nia moris husi baze.

Eis Ministru MAP ne’e dehan, vota ba PD, sei loke kreditu ba povu atu hadia povu nia moris, PD sei halo mudansa ba povu nia moris liu husi produsaun aihan, fahe trakrotor gratuita ba povu agrikultor sira no liberta povu husi kiak, garanitia saude gratuita ba povu tomak atu bele asesu.

“Ne’ebe PD promote, vota ba PD, PD sei halo Estrada, moris diak, vota PD uma ida-idak ba populasaun sira ho dignu, hari’I aeroportu, kompana publiku, telekomunikasaun, portu no aeroportu. PD PRomete atu halo, tanba PD hatene kaer ukun ne’e ho diak no hatene mos nia moras ne’e. moras ne;ebe ke mai husi Ailaran, moras ida ai husi klandestina, moras ida mak husi Timor oan fahe mau desde rezistensia desde 1975, diskriminasaun ukun ne’ebe hamosu krizi 2006, AMP ukun, Bloku ukun mais seidauk bosu,” hatete Presidente  Pártidu Demokrátiku (PD), Mariano Assanami Sabino, iha nia kampaña dahuluk iha munisipiu Lautem, tersa (20/06). 

Assanami hatutan katka, povu atu moris diak ho dignu. Tenke prepara abilidade hotu liu-liu ba kriasaun abitasaun atu nune’e sidadaun hotu-hotu bele moris ho dignu. Nune’e hakarak atu dezenvolve joven sira nia mentadade liu husi produsaun ai-aihan.

PD nia programa seluk, veteranus sira tenke simu subsidiu. “Tanba ne’e kuandu PD povu kontinua fo fiar sei loke tan kreditu ba ba veteranus sira atu bele kontinua hadia sira nia moris. Politika ne’e partidu demokratiku la’os kolia deit maibe atu realize,” nia dehan. 

Assanami mos husu ba nia militants no kuadrus sira tenke hahi malu, atu PD moris solidu nafatin. Timor-Leste ohin loron iha rekursu naturais ne’ebe barak ohin loron balun halo ona esplorasaun no barak ohin loron sedauk iha. Tanba ne’e PD brani hodi kompromete ba povu tomak atu halo dezenvolvimentu husi baze liu-liu ba kriasaun abitasaun. Vota ba PD sei la iha tan funsionariu kontratadu no volontariu sen salariu ne’e bele hamosu diskriminasaun tamba ne’e hakarak atu halo simplifikasaun ba administrasaun publiku.

Iha periode ne’e PD nia programa politika fo prioridade numeru 1 ba Estrada, hasa’e salariu ba Funsionariu Publiku liu-liu ba PNTL, FFDTL no funsionariu sira seluk atu nune’e bele halakon KKN, tanba sira iha ona salariu ne’ebe naton atu trata nia moris.

“Ami halo, ami laos halimar, vota ami, vota ita. Imi koko tok fo imi nia konfiansa ba PD, tanba ami laos koalia deit. Tamba PD nia hakarak ne’e fo kor diferente ba mundu, tanba iha rikusoin no iha rekursus umanus ne’ebe pronto ona atu servi husi leten to’o kraik. Ne’ebe kuandu PD promesa, PD sei halo tanba ida ne’e dever no reponsabilidade ida,” nia dehan. 

Tanba ne’e Prezidente PD husu ba militante  no Simpazitantes  tenke fo fiar ba jerasaun foun sira katak, segundu zerasaun povu maubere nia oan sira bele ona atu kaer ukun. Prontu ona tanba Ami protu ona .

Pártido Demokrático Official Website