Assanami "ZEESM Diskrimina Povu Oecusse" | Partidu Demokratiku

Assanami "ZEESM Diskrimina Povu Oecusse"

Assanami “ZEESM Diskrimina Povu Oecusse”


Diskursu Presidente PD Mariano Assanami Sabino, iha nia kampana dahuluk iha Munisipiu Lautem 20_06 | Photo Dok: Partidu Demokratiku

20/06/2017

Lospalos : Prezidente Pártidu Demokrátiku (PD), Mariano Assanami Sabino konsidera projetu Zona Ekonomia Espesial Sosial Merkadu (ZEESM-RAEOA)

Assanami dehan, governu tau osan barak-barak tebes iha Oecusse ne’eba, la fo impaktu ba sosiedade Oecusse ne’ebe oras ne’e sai stes, diskriminasaun, moris a’at hela,” tanba ne’e Vota ami, ami sei halo dezenvolvimentu, ami laos koalia barak iha Microfone, halo promosi sasan ne’ebe mak la folin,” hatete Assanami iha nia Kampañs dahuluk iha munisipiu Lautem, Terca (20/06)

Tuir Assanami, bele halo andar bar-barak, halo Estrada. Maibe povu sira sei la uja.

“O bele halo andar, o bele halo Estrada se mak atu liu. Ho mikrolet, Taxi mos laiha tan iha Oecusse, bis kota ne’ebe halo fahi mak tama, bibi mak tama, manu mos tama hotu. Ema la tur ho dignu. Ne’e la los. Labele mai koalia integradu, labele mai koalia global, labele mai koalia sasan ne’ebe mak la komprende, ”  hatete Assanami. 

Nia dehan, agora “Hakerek barak-barak iha internet, iha facebook. Depois mai koalia furak-furak ba povu, para povu hanoin atu vota.”

Pártido Demokrático Official Website