Diskursu Primeiru Plenaria CPN iha Delta | Partidu Demokratiku

Diskursu Primeiru Plenaria CPN iha Delta

Logo PD

Diskursu Prezidente Partido Democrático
Hato’o iha Abertura 1ª Plenaria Conselho Politico Nacional (CPN)
iha Salão Esperansa Delta Dili Timor-Leste.

Ha’u nia respeitu ba Companheiro Presidente Conselho Politico Nacional ho ninia estrutura tomak, Hau nia respeitu ba Companheiro Sekretariu-Jeral,

Hau nia Respeitu ba Membru Conselho Politico Nacional tomak,

Companheiros no Companheiras,
Ho orgulho tebes, ohin ita hahu’u ho 1ª Plenaria Conselho Politico Nacional nian hodi diskute no aprova programa husi orgaun importante ne’e nian. Conselho Politico Nacional mak orgaun reprezentativu Partido Democrático nian, reprezentasaun ida loloos duni Partidu nian, tanba hahuu husi Nasional to’o Postu Administrativu, hotu-hotu iha reprezentasaun iha orgaun ida ne’e nia laran.

Conselho Politico Nacional nudar orgaun importante tebes ida husi Partido Democrático nian, tanba iha knaar halo akompainamentu permanente no konstante ba serbisu ezekutivu nian, nune’e mos bele husu esklaresimentu ba membru Parlamentu ka membru Governu hodi justifika assuntu ka medidas sira ligadu ho interesse Partidu no interesse estadu nian.

Nudar Prezidente Partido Democrático nian, ha’u apresia tebes inisiativa Conselho Politico Nacional nian tanba hahuu halo serbisu konkretu sira hodi haboot no hametin ita nia Partidu.

Companheiros no Companheiras
Ita foin hakat liu daudaun eleisaun prezidensial no eleisaun lejislativa agora iha daudaun ita nia oin. Eleisaun prezidensial, maski ita lamanan, maibe ita hetan rezultadu ida di’ak tebes, rezultadu ida fora de ema hotu nia espektativa. Partido Democrático hetan elojiu husi figura barak. Maski nune’e, ita labele sente satisfeitu ho rezultadu nebe ita hetan ona, maibe ita tenki serbisu maka’as liu tan, hodi bele manan eleisoens lejislativas.

Atu manan eleisoens lejislativas, ita buka hadok diferensa sira nebe iha. Ita tenki unifika liu tan ita nia esforsu, ita nia enerjia no ita nia vizaun. Ita tenki hametin liu tan ita nia espiritu de solidariedade, de fraternidade no ita nia espiritu de companherismo. Ita tenki halo Partido Democrático sai Partido ida solido, unido no forte. Ita tenki halo Partido Democrático tenki sai Partidu ida abertu no Timor oan tomak tenki sente na’in ba Partido ida ne’e. Ita tenki halo Partido Democrático tenki sai Partidu ida Unifikador no Vensedor. So ho unidade de’it mak ita bele manan kombate ho batailla politika sira. Ita tenki halo ita nia unidade sai metin liu tan tuir Maun La Sama nia mehi, nebe molok nia iis kotu, nia husu ita hamutuk nafatin hodi dezenvolve ita nia rain. Agora duni mak ita hatudu katak ita nia unidade sei metin liu tan hodi hasoru dezafiu oioin nebe ita nia Partido ho ita nia rain hasoru.

Companheiro no Companheira sira,
Conselho Politico Nacional ho ezekutivu tenki serbisu hamutuk nafatin hodi promove lideransa kolektivu nebe la’o tiha ona, maski ida-idak ho ninia knaar. Kolektivizmu hanesan valor ida husi demokrasia nian rasik. Espiritu kolektivizmu ne’e labele limita de’it iha Lideransa Nasional, maibe tenki da’et to’o iha Baze. Bainhira mosu problema ruma, ita tenki fo hanoin ba malun, fo liman ba malu hodi buka solusaun hamutuk, solusaun nebe di’ak ba ita nia Partido no diak ba ita nia Nasaun, Povu no Estadu.

Companheiros no Companheiras
Partido Democrático nudar Partido abertu, modernu no progressista. Tan ne’e Partido Democrático labele taka-an, maibe tenki loke-an ba ema hotu. Tenki loke kanal komunikasaun ho partidu hotu-hotu, tanba partidu boot ka ki’ik, hotu-hotu kontribui ba konstrusaun de Estado, kontribui ba paz, seguransa, estabilidade no dezenvolvimentu. Partido Democrático tenki sai Partidu vanguarda hodi promove dialogu, paz, estabilidade no dezenvolvimentu. Partido Democrático labele monu iha jogo politika foer sira nebe fahe Timor oan sira ba autonomista ho independentista, ka jogo sira nebe fahe Timor oan sira ba Lorosa’e ho Loromonu. Partido Democrático tenki kaer metin prinsipiu ida Harii Timor foun ida ba Timor oan Tomak, tenki kaer metin politika ida: Hun ida, abut ida, Povo ida no Rai Timor ida de’it. So ho unidade ida solido no sosiedade ida koezu mak bele permite ba ita Kaer Metin Ukun-Rasik-An no Harii Nasaun husi Baze ho efektivu no efikaz.

Companheiro no Companheira sira,
Partido Democrático tenki sai Partido ida nebe hetan konfiansa husi povu Timor tomak. Konfiansa la’os mosu husi diskursu ka liafuan sira. Konfiansa sei mai husi ita nia politika, atitude no ita nia seriedade lori programa sira nebe ita defende ba oin no tau iha pratika. Konfiansa ne’e sei mosu husi ita nia esforsu hotu oinsa hodi hatan nesesidade sira povu nian. Ita hotu hatene povu sei kontinua halerik ba bee-mos, estrada, tratamentu saude nebe di’ak, eskola nebe ho kualidade, ho seluk-seluk tan. Programa politika Partidu nian tenki hatan ba halerik sira ne’e. Tanba ne’e, ita hotu tenki serbisu hamutuk hodi halo programa politika ida nebe diak hodi hatan ba nesesidade sira povu nian.

Companheiro no Companheira sira hotu,
Atu hametin Partido Democrático, la’os serbisu Ezekutivu nian de’it, la’os mos Conselho Politico Nacional nian de’it, maibe militantes Partido Democrático sira hotu nian. Tan ne’e, militante Partido Democrático nian hotu-hotu, tenki hatutan hanoin, politika no programa Partidu nian ba iha Baze, ba iha knua no ba uma kain ida-idak.

Hametin no haboot Partido Democrático sai responsabilidade ita hotu nian. Tan ne’e, liu husi Plenaria Conselho Politico Nacional Partido Democrático nian, nudar Prezidente Partidu, ha’u husu ba membru Conselho Politico Nacional tomak, atu hotu-hotu hakas-an hala’o ninia knaar ho domin no responsabilidade, no kontribui ativu ba desenvolvimentu Partidu nian.

Hau mos husu ba Conselho Politico Nacional ezerse didiak ninia papel hodi tau matan ba aktividades sira ezekutivu nian. Tenki haree ho kritiku ba faillansu sira nebe iha, hodi ita bele hadia hamutuk.

Companheiros no Companheiras,
Partido Democrático sai ona Partidu alternativu, altrenativu atu halo mudansa no transfomasaun. Alternativa hodi hamosu modelu dezenvolvimentu politika ida nebe dignu no soberanu. Alternativa hodi promove modelu dezenvolvimentu sosiu-ekonomiku ida nebe partisipativu. Partido Democrático tenki halo esforsu hotu hodi hametin ekonomia railaran ida nebe afavor ba povu ki’ik sira. Partido Democrático idealiza modelu dezenvolmentu sosiu-kultural ida nebe hametin liutan identidade maubere ka Timor oan nia

Companheiros ho Companheiras hotu,
Prosesu negosiasaun kona-ba fronteira maritima agora la’o hela. Husi inisiu kedan, Partido Democrático la aseita ho akordu kona-ba tratadu fronteira maritima nebe atu fo tempo tinan 50 foin atu diskute fali. PD kontra akordu ne’e iha Parlamento Nacional, to’o halo walk out tanba la aseita ho akordo ida dehan labele negosia fronteira maritime to’o tinan 50. Agora parte hotu-hotu konsiente katak Partido Democrático iha razaun. Desde inisiu kedan, Partido Democrático halo kampaina kontra akordu ne’e husi rai laran no rai liur, liu-liu iha Australia hodi bele hetan apoio no solidaridade husi povo Australia. Pozisaun Partido Democrático nian ida ne’e mak sai mos razaun ba hodi halo formasaun ba Governu Aliança Maioria Parlamentar (AMP) no Bloco de Coligação, no ikus simu remodelasaun atu konvida FRETILIN tama mos iha governasaun para konsolida forsa politika hotu hotu hodi hamutuk luta ba fronteira maritima. Tanba ne’e, defende fronteira maritima ne’e Ran Partido Democrático nian no ne’e mos nudar materializasaun husi idelojia Nasionalista nebe Partido Democrático. Partido Democrático defende independensia ida total no kompleta, inkluindu soberania terrestre, maritima no aerea Timor-Leste nian. Partido Democrático sei defende ho totalidade no luta ho determinasaun hodi asegura sobernia nasional Timor-Leste nian.

Companheiros no Companheiras
Partido Democrático ohin loron la’os Partido ki’ik, maibe hanesan Partido boot iha partido boot sira seluk nia leet. Rezultadu eleisaun prezidensial hatudu momoos ida ne’e. Tanba ne’e, ita tenki kuidadu didiak ita nia Partidu. Kada deklarasaun politika nebe ita halo, ita tenki hatudu ita nia sentidu estadista nafatin, hatudu ita nia simplisidade ho umildade nafatin hodi serbi ita nia povu. Partidu nebe arrogante sei la serve ba povu, tanba sira serve de’it ba sira nia ego. Partido Democrático tenki banati tuir ita nia saudozu Prezidente La Sama nafatin, moris simples no ho umildade tomak serbi ita nia povu. Povu Timor povu ida umildade, partidu nebe identifika an ho povu umilde ida ne’e, mak partidu nebe mos umilde. Nune’e, ha’u husu ba lideransa Partido Democrático no militantes tomak, atu ita hotu banati tuir simplisidade no umildade ita nia saudozu Prezidente La Sama nian. Arrogansia sei hamosu de’it inimizade no enfrakese Partidu. Simplisidade ho umildade sei reforsa ita nia unidade ho solidaridade ba malu no ba ita nia povu.

Companheiro no Companheira sira hotu,
Eleisaun lejislativas mai, partidu sira hotu sei kompete atu manan iha eleisaun. Ita nudar Partidu demokratiku, ita tenki matan moris no neon na’in hodi garante nafatin elesaun ida nebe tenki la’o ho di’ak, seguru, livre no justu, labele iha intimidasaun ka iha manipulasaun ba votos sira. Tanba eleisaun nebe la livre no la justu sei hakanek no hafoer deit ita nia demokrasia nebe hahuu buras daudaun. Ita tenki mantein ita nia postura politika nebe ita hatudu tiha ona iha eleisaun prezidensial liu ba, garante paz, seguransa no estabilidade hodi sidadaun ida-idak bele ezerse ninia direitu demokratiku ho livre.

Companheiros no Companheiras sira hotu,
Lifuan ikus, no molok taka ha’u nia diskursu, hau hakarak sublina, nudar Partido demokratiku, ita tenki respeita opiniaun sira nebe lahanesan, maibe labele uza ita nia diferensa hodi impede serbisu ka susesu Partido nian. Ita bele kritika malu, maibe labele hatun malu. Diferensa opiniaun labele sai razaun ba ita hodi fahe malu, maibe fanu ita hodi hametin liu tan ita nia unidade. Kritika sira konstrutiva sempre diak ba ita hotu, no diak ba ita nia Partidu. Prezidente Conselho Politico Nacional ohin loke tiha ona Plenaria ne’e. Hau espera Plenaria ne’e sei la’o ho susesu no produz hanoin boot sira nebe halo ita nia Partido sai metin no boot liu tan.


ITA HOTU NIA ESFORSU BA HABOOT PD e PD BA ITA HOTU!

Mariano ASSANAMI Sabino
Prezidente Partido Democrático.
Dili, 29 de Abril de 2017

Pártido Demokrático Official Website