Ekipa Asuwain 2000 Fó Apoiu Ba PD | Partidu Demokratiku

Ekipa Asuwain 2000 Fó Apoiu Ba PD

Ekipa Asuwain 2000 Fó Apoiu Ba PD

Militantes no simpatizantes Pártidu Demokrátiku (PD), partisipa kampana PD iha Munisipiu Ainaro, hodi hein festa demokrasia Eleisaun Antesipada (EA) iha loron 12 Maio 2018| Photo Dok: Partidu Demokratiku.

Bobonaro (02/05/2018) : Ekipa Asuwain 2000, iha Postu Administrativu Bobonaru Minisipiu Bobonaru deside fó apoiu total ba Pártidu Demokrátiku (PD), atu nune’e bele hetan Vitoria iha Eleisaun Antesipada (EA) tinan ne’e.

Ko'ordenador ekipa Asuwain 2000 José da Costa Conceicão hatete, ekipa Asuwain Kolimau 2000 iha EA tinan ida ne’e deside fo apoiu tomak ba PD atu bele hetan Vitoria hodi ukun.

Membru Kolimau 2000 espaila iha 12 munisipiu inklui mos Rejiaun Autonoma Espesial Oekuse Ambeno (RAEAO), maibé iha kampaña eleitoral ida ne’e,  iha Hauba Kompleks kompostu husi suku Kolimau, Maliubu, tebabui, Kotabot, Karabau, no Marobo Kompleks iha suku tolu hanesan, Atuaben, Ilat Laun Soilesu no Lourba deside fo apoiu total ba PD.

"Kolimau 2000 hanesan organizasaun massa rejistensia nian ne’ebé fó apoiu ba luta nain sira liu husi oraganizasaun Sagradu Korasaun de Jesus hodi servisu hamutuk mos povu sira iha vila hodi halo klandestina ba apoiu gerileiru sira," hatete Ko'ordenador ekipa Asuwain 2000 José da Costa Conceicão, iha nia kompromisiu politiku iha Bobonaro.

Nia hatutan, Kolimau 2000 nia responsavel masimu Meta Malik ohin loron hamtuk ona ho PD tanba ne’e hanesan nia jerasaun prontu atu tane no suporta nia.

Iha fatin hanesan tuir Presidente Partidu Demokrtiku PD Mariano Assanami Sabino hatete, partidu hotu-hotu ne’ebé mak ejiste iha Timor so uniku PD mak iha idiolojia Nasionalista, Fiar nain ka relijius.

Tanba ne’e ba organizasaun kolimau 2000 ne’ebé fiar nain fiar de’it ba aman Maromak PD sei valorija no tane a'as.

“Igreja katolika sai ona identidade Timoroan, tanba ne’e ita sei habelar atu nune’e kontinua servisu ho estadu hodi bele hametin fiar sarani sira nian liu husi doutrina igreja katolika nian,” dehan Assanami.

Pártido Demokrático Official Website