Hadia Infrastrutura Iha Oecusse | Partidu Demokratiku

Hadia Infrastrutura Iha Oecusse

Hadia Infrastrutura Iha Oecusse


Militantes sira partisipa Kampanha aberta ba Eleisaun antesipada iha kampanha aberta PD iha tono | Photo Dok: Partidu Demokratiku

Oecusse (10/04/2018) : Pártidu Demokrátiku (PD), iha nia kampaña dahuluk halo komrimisu eleitoral ba povu Oekuse tomak katak iha eleisaun antisipada ida ne’e kuandu hetan Vitoria sei hadia infraestrutura hanesan Estrada.

Tuir Presidente Consellu Politika Nasional Politika CPN Adriano Nascimento hatete, nasaun ida atu dezenvove aan hodi hansa’e kreismetu ekonomia iha rai laran presija infraestrutura ne’ebé diak.

Tanba ne’e, iha EA ida ne’e kuandu povu Oecusse fo fiar ba PD kuandu manan sei hadia Estrada liga baze to’o nasional atu nune’e bele fasilita povu sira hodi lori produtu lokal ba faan iha merkadu.

Iha fatin hanesan tuir Prezidente PD Mariano Assanami hatutan, tempu to’o ona atu demokratiza setor ekonomia iha teritoriu laran tomak. Maibé presija infrastutura bazika hanesan sstrada husi baze to’o nasional tenke hadia atu nune’e povu sira bele lori nia produtu lokal ba merkadu municipal to’o nasional.

Kuandu infrastrutura estrada iha teritoriu laran tomak PD kompromete sei investe iha setor transportasaun terestre, maritime no aero atu nune’e bele fasilita povu hodi hadia nia ekonomia.

Assanami hatete, ohin loron infraestrutura Estrada, portu, no aeroportu hahu dezenvolve ona. Maibé seidauk diak tanba ne’e presiza povu nia konfiansa votus atu nune’e PD bele harmoniza setor importante ne’e.

Pártido Demokrático Official Website