Ita nia biti boot mak Parlamentu Nasional | Partidu Demokratiku

Ita nia biti boot mak Parlamentu Nasional

ASSANAMI : ITA NIA BITI BOOT MAK PARLAMENTU NASIONAL

Prezidente Pártidu Demokrátiku (PD) Mariano Assanami Sabino | Photo Dok : Partidu Demokratiku (09-11-2017)

Dili : Governu ida nee nakloke ba hotu-hotu tamba resultadu eleisaun laiha partidu ida maka votus boot liu ka maioria absoluta, ho hanoin ida ne'e maka ita hotu tau hamutuk enerjia/forsa hodi aseleira desenvolvimentu ba ita nia povu no ba ita nia nasaun. " hateten Assanami ba jornalista sira hafoin remata enkontru iha CCF , 12-10-2017.

Programa nebe sei ba apresenta iha PN ne'e akumula hotu komprimiso politiku partidu lima ne'e nian (FRETILIN, CNRT, PLP, PD, KHUNTO) ho ida ne'e husu ita hotu nia kejujuran (HONESTIDADE) ba diskusaun programa VII Governu konstitusional. maske iha pro no kontra ba programa governu nian maibe governu ida ne'e nia odamatan nakloke nafatin hodi rona bankada sira hotu-hotu nia hanoin no sujestaun atu hadia programa ida ne'e kualidade no diak liu tan

Iha Konsellu Ministrus ami deside ona "ATU FO KONTINUASAUN BA PLANO ESTRATEJIKU DESENVOLVIMENTU NASIONAL 2011-2030". Partidu politiku (PP) hanesan instrumentu deit, maibe liberta povu maka ita hotu nia objetivu no ita hotu nia tarjetu.

Prezidente PD ne'e akresenta katak, ohin ita hotu tau hamutuk forsa hodi fo apoio ba ita nia Maun Boot Kayrala Xanana Gusmao hodi luta ba fronteira maritima, tamba nee governu ida nee tau a'as (alta) konsiderasaun, alta autoridade ba fronteira maritima i fronteira hotu-hotu i mos ba projeitu tasi mane nebe hanesan projeitu estratejiku nebe konfiansa ida nee ba iha ita nia Maun Boot Kayrala Xanana Gusmao mak assume responsabilidade ida ne'e.

Husi resultadu eleisaun partidu Fretilin mak manan ho votus nebe nato'on, tuir tan kedan partidu CNRT nunee mos PLP ho PD depois P. KHUNTO. Ho konsiensia ka hanoin husi ita ida idak bele koalia iha sor-sorin no iha ita ida idak nia uma maibe, kuandu ita nahe biti boot ona atu koalia, ita buka hare hamutuk buat nebe diak ba povu no nasaun ida ne'e para ita aseleira ita nia desenvolvementu.

"ITA NIA BITI BOOT MAK PARLAMENTU NASIONAL, IHA NEBA MAKA KATUAS LIA-NAIN SIRA SEI TETU NO DASI DIDIAK IDA NEBE MAKA DIAK LIU BA TIMOR OAN, IDA NEBE MAK DIAK LIU BA POVU IDA NE'E, IDA NE'E MAK ITA SEI LORI LAO BA OIN " hateten Assanami".

Atual Ministru Estadu no Ministru Rekursos Minerais nee fiar katak partidu politiku lima nebe hetan asentu iha parlamentu nasional ne'e ho prinsipiu nebe mak diak ba povu no nasaun. Ita nia riku soin minerais no petroliu nee ita uza para "HALAO LIBERTASAUN POPULAR" ita halao libertasaun popular ne'e atu realiza mehi povu nian.(ZAlmeida).

Pártido Demokrático Official Website