Kampana Ikus PD, Assanami Apresia Militante | Partidu Demokratiku

Kampana Ikus PD, Assanami Apresia Militante

Kampana Ikus PD, Assanami Apresia Militante

Diskursu Prezidente Pártidu Demokrátiku (PD) Mariano Assanami Sabino ba dala ikus iha Heliport, Suco Bairo-Pite Municipio Dili, Kuarta (19_07) | Photo Dok : Partidu Demokratiku

19/07/2017

Dili : Prezidente Pártidu Demokrátiku (PD) Mariano Assanami Sabino ho nia estrutura Partidu fo apresiasaun ba nia militante no simpazitantes iha Timor laran tomak ne'ebe durante fulan ida fo apoiu tomak ba Kampana Pártidu Demokrátiku (PD), ne’ebe lao ho susesu.

Prezidente PD hato’o lia hirak ne’e liu husi nia komisiu politiku ba dala ikus iha Heliport, Suco Bairo-Pite Municipio Dili  Kuarta (19/07).

"Kampana ne'ebe maka ita halo kuaze fulan ida ona, tamba ne'e hau nia agrdesmentu no apresiasaun ba estrutura iha teritoriu tomak no mos ba fundador partido tomak hotu ne'ebe maka la mai iha ne’e. Hau nia agradese wain ba ita hotu," hatete Prezidente PD, Mariano Asanami hafoin halo kampania ikus iha  Heliport  Sucu Bairopite Municipio Dili , Kuarta (1907) 

Nia mos fo apresiasaun  tomak ba Kombatentes veteranus tomak husi Politika Esterna no interna,  RENETIL  no Organaziaun hotu-hotu durante ne’e fo nia apoiu tomak ba PD. 

"Ohin PD buras, tamba imi povu lubuk ida iklu labarik foin sae sira, inan  aman sira hotu. PD mos fo apresian ba Joven sira ne'ebe pinta nia hirus matan no estrutura sira ne'ebe fo nia apoiu tomak hodi lao loron kalan uja nia osan rasik, lao ain hodi hari Pártidu Demokrátiku,” nia dehan. 

Tuir nia, husi sira ema tolok, husi ema hotar.  Bainhira maubere oan hari Pártidu Demokrátiku ema balun dehan traidor. Maibe ohin “Ita ukun hamutuk,” hatete Assanami.

Pártido Demokrático Official Website