Likisa Sei Sai Odamatan ba Dezenvolvimentu | Partidu Demokratiku

Likisa Sei Sai Odamatan ba Dezenvolvimentu

Likisa Sei Sai Odamatan ba Dezenvolvimentu

Sekretariu Jeral Pártidu Demokrátiku (PD), Antonio Conceição Kalohan | Photo Dok : Partidu Demokratiku

08/07/17

Likisa : Sekretariu Jeral (SekJen), Partidu Demokratiku (PD) Antonio Conceição Kalohan, deklara bainhira PD manan hodi ukun, Munisipiu Likisa sei sai odamatan ba Dezenvolvimentu, tamba munisipiu Likisa nudar Baliza ne’ebe besik liu Kapital Dili.

SekJen PD hato'o lia hirak ne'e iha komisiu politiku ba militantes no simpatizante iha kampaña eleitoral iha munispiu Likisa, Sabadu (08/07).

“Likisa tenke sai odamatan oin ba Dezenvolvimentu, labele sai fali odamatan kotuk no dapur ba Dezenvolvimentu. Tamba ne’e tenki brani koalia para bele lori dezenvolvimentu ne’ebe sustentavel,” hatete SekJen PD, Antonio Kalohan. 

Nia dehan, desizaun ne’ebe hatudu ona liu husi Eleisaun Prezidensial, ho total votus hamutuk 18.000. Tamba ne’e nia husu ba povu Likisa atu iha Eleisaun Parlamentar (ElPar), bele fo liu tan.

Se ida ne’e akontese duni, Likisa mak sei sai odamatan bo'ot ba Dezenolvimentu, tamba ne’e labele tauk atu hatudu katak Likisa oan sira sei halo buat ruma, tomba oras ne’e dadasun Likisa sai potensia fatin dezenvolvimentu.

Pártido Demokrático Official Website