Partidu politiku sira impresta ukun atu servi | Partidu Demokratiku

Partidu politiku sira impresta ukun atu servi

ASSANAMI : PARTIDU POLITIKU SIRA IMPRESTA UKUN ATU SERVI

Prezidente Pártidu Demokrátiku (PD) Mariano Assanami Sabino | Photo Dok : Partidu Demokratiku (01-04-2017)

Dili - Politiku sira laos pemilik rai ida ne’e, (Esklusivu) maibe timor oan hotu maka pemilik rai ida ne’e, tamba ezistensia povu idak-idak ho nia lian maka hatudu partidu politiku ba kaer ukun, tamba ne’e partidu politiku sira ba impresta ukun povu nian servi sira wainhira ita impresta, ne’e laos hanesan joga karta manan ka lakon, maibe povu ne’e moris hela, Assanami hateten ba jornalista sira iha CCD, Tersa (7/11/2017).

Prezidente PD ne’e salienta katak estadu de direitu demokratiku, ne’e mai ho valor demokrasia nebe importante liu maka demokrasia ne’e tenki respeita malu no refleta malu nafatin, fo liberdade, tamba ohin loron Timor ukun-an ne’e liberdade para ema hato’o nia opiniaun maibe respeita malu nafatin, demokrasia atu halo konsentrasaun idea oin oin para atu dezenvolvimentu rai ne’e lao diak liu tan. Tamba ne’e demokrasia nia ejistensia maka rona povu hotu nia lian, katak lian nebe hare duni ba povu nia diak atu nune povu bele moris ho dignu.(ZAlmeida)

Pártido Demokrático Official Website