PD Hakarak Fo Subsidiu Ba Media | Partidu Demokratiku

PD Hakarak Fo Subsidiu Ba Media

PD Hakarak Fo Subsidiu Ba Media


  Militantes no simpatizantes PD, wainhira akompanha kampana, hodi rona kompromisiu politiku PD| Photo Dok: Partidu Demokratiku.

Bobonaro (02/05/2018) : Pártidu Demokrátiku (PD), promete sei sei fo subsidiu ba media nasional sira iha Timor-Leste, wainhira povu fiar no fo votus pa Pártidu Demokrátiku (PD), iha loron 12 fulan Maio hodi ukun tinan 5.

Prezidente PD, Mariano Assanami Sabino hatete, iha Eleisaun Antesipada (EA) ne'e, PD manan hodi ukun, sei fo subsidiu ba instituisaun media nasional sira, atu nune'e bele konstrui kondisaun nune’e bele sai professional liu tan.

"Iha PD nia ukun sei fo subsidiu ba media sira, atu nune'e bele habo'ot sira  instituisaun medi, wainhira media ne'e sei ki'ik no haruka nia jornalista sira ba tuir formosan oin-oin atu nune'e sira bele professional liu tan," hatete Prezidente Pártidu Demokrátiku (PD), Mariano Assanami Sabino, iha nia kompromisiu politiku iha Bobonaro.

Assanami dehan, subsidiu ba media sira ne'e, la’os atu hamihis sentidu kritiku. Maibe ne’e atu haforsa instituisaun media atu bele haruka sira nia jornalista sira ba halo formasun iha hodi nune’e bele hasa’e liu tan konesementu ba mundu jornalismu nian.

“Hau husu ba media nasional sira iha loron liberdade imprensa ida ne’e husu atu kapasita aan nafatin hodi sai media ida ne’ebe professional imparsial no neutralidade,” dehan Assanami.

Pártido Demokrático Official Website