PD husu utiliza instrumentu konstituisaun ho didiak ba nesesidade povu no nasaun | Partidu Demokratiku

PD husu utiliza instrumentu konstituisaun ho didiak ba nesesidade povu no nasaun

PD HUSU UTILIZA INSTRUMENTU KONSTITUISAUN HO DIDIAK BA NESESIDADE POVU NO NASAUN

Vice-Prezidente Bancada Partido Democratico | Photo Dok : Partidu Demokratiku (19-10-2017)

Dili : Intervensaun Vise Prezidente Bakada Partido Democratico deputadu Luis Mendes Ribeiro iha plenaria konaba debate orsamentu ratifikativu ho karakter urjensia iha PN. Iha ninia intervensaun Deputadu ne’e husu atu uza instrumentu konstituisaun ho didiak ba nesesidade Povu no Nasaun.

Hau atu dehan konstituisaun ida ne’e bele konsisten ninia insterpretasaun ami presija teb-tebes tamba ita hahu kada deputadu, kada bankada, hahu interpreta konstituisaun da republika tuir ida-idak ninia interesses ka tuir ida-idak ninia gostu.

Iha artigu 108 Konstituisaun koalia momos iha neba katak governu apresenta ninia programa iha 30 dias nia laran depois de formasaun governu i bainhira iha rejeisaun ba programa laiha artigu ruma ke koalia, karik iha konstituisaun adisional ruma nebe ke ami la konsege hetan, maibe iha artigu ne’e koalia momos iha neba tetum mos iha portugues mos iha, katak 30 dias depois de formasaun governu mais wainhira rejeisaun ba programa laiha, so uniku iha, iha artigu 112 KRDTL koalia katak governu bele monu tamba la aprova programa dala rua tutuir malu, so ida ne’e mak ita hare iha neba mais wainhira mak atu mai apresenta, ita nia ejizensia barak lahalimar ita persija fo tempu para governu bele elabora, rekoilha dadaus nebe presija para atu bele ajusta ba programa nebe iha, laiha tempo determinadu iha artigu sira iha konstituisaun nia laran. “hateten iha ninia intervensaun”.

Vice-Prezidente bankada ne’e akresenta katak, mosaun de sensura bele akontese ba ejekusaun do programa ne’e katak sa ? wainhira iha ona kompromisu ba programa iha parlamentu i ita aprova tiha ona, katak governu atu lao tuir ida ne’e mais depois de ejekusaun mak lahalo tuir ita bele halo mosaun de sensura tamba sira lahalo tuir ona, la ejekuta programa tuir ona kompromisu nebe sira aseita iha Parlamentu Nasional.

Hau dehan bebeik kuandu Parlamentu Nasional ninia soberania lakon la-kumpri ona ninia papel lolos tamba saida ? interpreta buat hotu-hotu tuir ninia hakarak.

Ami persija jurista sira, ami iha ne’e atu halo servisu laos atu interpreta lei ne’e tuir ninia gostu. Tamba ne’e maka jurista sira persija interpreta halo ida ne’e halo lolos para i depois ita bele utiliza ho lolos.

Sasan nebe ita hare ida nemak akontese iha parlamentu tamba nemak hau dehan ita nia estatutu nudar soberanu lakon iha ne’e tamba hotu-hotu tuir ninia hakarak, tamba ne’e ami husu, husu para utiliza intrumentu konstituisaun ho didiak para nesesidade ba povu no nasaun ida ne’e laos tuir grupu, tuir ida-ida ninia hakarak. (ZAlmeida).

Pártido Demokrático Official Website