PD-La Hakfodak Ba Partidu Balun Fahe Osan | Partidu Demokratiku

PD-La Hakfodak Ba Partidu Balun Fahe Osan

Metamalik : PD La Hakfodak Ba Partidu Balun Fahe Osan

Diskursu Segundo Vise Sekretariu Jeral (SekJen), PD Julio Sarmento Meta-Malik | Photo Dok : Partidu Demokratiku

04/07/17

Atabae : Iha prosesu Eleisaun Parlamentar (ElPar), Pártidu Poltiku (ParPol), balun fahe osan ba povu hodi vota ba sira nia partidu. Maibe Pártidu Demokrátiku (PD), la hakfodak ho aktus sira.

Prezidente Pártidu Demokrátiku (PD), Mariano Assanami Sabino hato'o lia hirak ne'e iha komisiu politiku ba militantes no simpatizante iha kampania eleitoral iha munispiu Ermera, Postu admistrativu Atsabe (04/07).  

Tuir Segundo Vise Sekretariu Jeral (SekJen), PD, Julio Sarmento Meta-Malik hatete, PD durante ejiste iha Timor hahu husi partidu ne’e hamrik partidu ne’e la iha osan atu fahe ba militantes, sira hodi halo servisu ba aktividade PD nian iha teritoriu laran tomak.

“Ita Pártidu Demokrátiku la iha osan atu fo imi.  Maibe liu husi imi nia fuan bo’ot hodi servisu tamba ne’e ita nia partidu ohin loron bo’ot ba bebeik,” hatete Meta-Malik iha kampu futebol postu administrative Atabae munisipiu Bobonaro foin lalais ne’e.

Nia hatutan, PD husi "Imi agora dadaun bo’ot ba bebeik tamba imi mak servisu maka'as hodi habo’ot Pártidu Demokrátiku ba bai-beik. Maibe partidu la iha osan atu fo ba imi, tamba PD lakoi lori osan hodi sosa imi nia votus, maibe hakarak lori programa no politiku ukun ba dezenvolvimentu hodi sosa imi nia votus atu nune’e PD ukun karik hadia povu nia moris hahu husi baze." nia dehan.

Nia hatutan, partidu balun agora mai fakar osan juta ba juta hodi sosa votus ne’e hatudu nia arogansia hodi ukun, maibe la iha planu diak ba dezenvolvimentu nasional hodi hadia povu nia moris iha periode tinan lima nia laran ne’e atu halo saida ba nasaun ne’e. 

“Pártidu Demokrátiku la iha osan, tamba ne’e ami la promete ba imi kuadu militante ida dada bandeira iha uma oin partidu fo osan ba imi ne’e PD nunka halo ida ne’e,” dehan Meta-Malik.

Nia hatutan, kuandu pártidu ida ne’ebe mak lori osan mai sosa votus iha tempu kampaña ne’e sei la mai ona tinan lima hotu ba fali tempu eleisaun halo kampaña mak mai fali, tamba ne’e povu Timor tomak tenke matenek ona hodi fihir pártidu ne’ebe mak fuan mo'os, laran mo'os hakarak dezenvolve duni rai ne’e, atu nune’e bele dezenvolve povu nia moris iha futuru.  

Pártido Demokrático Official Website