PD orgulhu firme ho Fretilin | Partidu Demokratiku

PD orgulhu firme ho Fretilin

ASSANAMI : PD ORGULHU FIRME HO FRETILIN


Presidente Partidu Demokratiku Eng. Mariano ASSANAMI Sabino | Photo Dok: Partidu Demokratiku

Gleno - Prezidente Partido PD Mariano ASSANAMI sabino hatete katak situsasaun politika atu lao oinsa deit PD sei mantein pozisaun hodi firme iha fretilin nia sorin atu hasoru deizaun saida deit maka PR lu-Olo sei foti.

PD firme no orguluhu iha fretilin nia sorin, hatene katak ukun ida ne’e minoria, maibe PD hamrik ho firme atu hasoru saida deit, atu ba eleisaun antisipada ka ou atu tur hamutuk hodi viabiliza governasaun ida ne’e ho karakter inkluzaun nebe lidera nafatin husi Fretilin, PD jerasaun kontinuasaun. Deklara ASSANAMI bainhira halao dialogo ho autoridade municipal ermera iha salaun parokia Gleno (12-01-2018)

Prezidente PD ne’e apela ba komunidade hotu iha ermera, liu-liu militante PD atu hamrik firme no laiha ema ida atu ragu-ragu PD mantein iha Fretilin nia sorin.

Laiha ema ida mak atu siak imi no hirus imi, ita halo tiha ona ba maun sira, ita laos sura ita nia kolen ba maun sira tamba maun Lasama sempre dehan hanesan ne’e lalika sura ita nia kolen,lalika sura no tau todan bae ma seluk ida nemak kanta favorite lasama nian nebe hau husu ita laos sura ita nia kolen maibe ita hakarak konstrusaun estadu ida ne’ebe lao diak no ita hatene katak ukun ne’e povu nian entaun partidu ida nebe nia manan nia maka lidera nune’e para ita toman ona ho demokrasia iha nasaun ida ne’e. dehan Assanami.

Agora dadaun Fretilin ukun hamutuk ho PD maibe ukun ida nebe nakloke ba ema hotu atu hamutuk lori nasaun ne’e ba oin maibe ema grupo balun lakohi kopera. Nune’e bainhira PR foti desizaun ba dialogu entre lideransa sira atu buka solusaun ba tensaun politika nebe maka lao namanas hela no kuandu laiha nafatin solusaun maka failansu husi lideransa sira hotu ne’e duni dalan laiha atu foti so eleisaun antisipada

Pártido Demokrático Official Website