PD Planu Hari'i Plaza Segundu Iha Becora | Partidu Demokratiku

PD Planu Hari'i Plaza Segundu Iha Becora

PD Planu Hari’i Plaza Segundu Iha Becora


Militantes no simpatizantes PD, simu Prezidente PD Mariano Assanami Sabino ho SekJen PD, António da Conceição “Kalohan” | Photo Dok: Partidu Demokratiku.

Dili (6/05/2018) :  Pártidu Demokrátiku (PD), hatur ona planu importante ida ba futuru nian, atu hari’i Plaza II iha Becora, Munisipiu Dili, atu  fasilita povu sira mai husi parte Lorosa’e bele asesu hodi halo vida ekonomia nian, wainhira povu fiar no fo votus ba Pártidu Demokrátiku (PD) hodi ukun tinan lima mai.

Sekretariu Jeral (SekJen) PD, António da Conceição “Kalohan” hatete, PD iha politika no program atu diversifika ekonomia rai laran hodi lori povu ba moris prosperu iha futuru.

Kalohan dehan, atu diversifika ekonomia rai laran presiza investimentu iha setor oin-oin tanba ne’e, PD kompromete sei hari’i merkadu modernu hodi fasilita emprejariu no konsumidires sira atu bele asesu hodi fa’an no sosa.

“Hau dehan atu hari’i Plaza segundu iha Bekora, ema balun duvida. Maibé ne’e hau kolia tanba hau iha Ministru Komersiu Industria iha iha fulan hirak liu ba asina ona ho investidor internasional, tanba ne’e hein atu implementa” hatete SekJen PD, António da Conceição “Kalohan”  iha nia kompromisiu Politika ba nia militantes no simpatizantes sira iha Munisipiu Dili.

Nia dehan, Plaza ne’ebé atu hari’i iha Becora ne’e atu fasilita povu sira husi munisipiu Lautem, Baukau, Vikeke no Manatutu karik sira hakarak sosa sasan ruma bele mai iha ne’eba.

Parte rai Klaran no Loromonu nian, bele responde ona ho plaza ne’ebé hari’i ona iha Comoro no ida iha rai kotu ne’ebé oras ne’e dadadun konstrusaun sei la’o hela ne’e.

Tuir nia, durante ne’e ema hotu-hotu preokupa  kampu servisu ba jovens sira no la iha tasa interna hodi kontribui ba kofre estadu hodi halo deznevolvimentu nasional.

"Tanba ne’e planu PD nian hakarak atu loke tan plaza iha fatin estratejiku sira atu nune’e emprejariu sira investe hodi loke mos kampu servisu ba jovens sira." Kalohan dehan.

Pártido Demokrático Official Website