PD Sei Defende Ferik-Katuas Iha PN | Partidu Demokratiku

PD Sei Defende Ferik-Katuas Iha PN

PD Sei Defende Ferik-Katuas Iha PN

Prezidente Pártidu Demokrátiku (PD), Mariano Assanami Sabino | Photo Dok: Partidu Demokratiku 

01/01/17

Suai-Zumalai : Pártidu Demokrátiku (PD), ferik no katuas sira iha Parlamentu Nasional (PN), bainhira povu fiar no fo votus ba Pártidu Demokrátiku (PD) manan hodi ukun tinan lima. Tamba liu husi inan feto sira hahoris eroi libertasaun no futuru.

Tuir Prezidente Pártidu Demokrátiku (PD) Mariano Assanami Sabino, inan feton sira oferese nia oan sira ba Timor-Leste nudar jerasaun lider ne’ebe bele kontribui ba dezenvolvimentu estadu. 

“Ita defende ferik katuas sira iha Parlamentu Nasional (PN), tamba sira sai eroi iha uma laran no luta maka’as iha uma laran, hahu husi sira sai fen no laen hahoris oan no kuidadu oan sira sai joven no sai lider,” hatete Prezidente Pártidu Demokrátiku (PD), Mariano Assanami Sabino iha nia diskursu politiku Munisipiu  iha Covalima, (01/07).

Nia dehan, inan sira ne’ebe simples, kuidadu oan sira sei oferese ba estadu, oferese ba rezistensia no oferese ba ukun rasik-an. Liu husi inan feto sira ne’ebe ke simples, hahoris ona heroi TL hanesan Nicolao Lobato, Xanana Gusmao, La-Sama, Ramos Horta, Taur Matan Ruak no lubuk ida ne’ebe balun ohin laiha ona.

“Sira mak hakiak ita, sira mak kuidadu ita ohin loron ita bo’ot, ita sei defende ferik no katuas sira iha Parlamentu Nasional (PN), tamba sira sai heroi iha uma laran, luta maka’as iha uma laran. Kuidadu oan, sai joven no sai lider,” hatete Prezidente Pártidu Demokrátiku (PD), Mariano Assanami Sabino.

 

Pártido Demokrático Official Website