Programa Politik Ba Munisipiu | Partidu Demokratiku

Programa Politik Ba Munisipiu

MUNISIPIU AILEU - PD ATU FA’AN SAIDA

 • Hadia estrade to’o Aldeia ho Suku, no hari’i fatin halimar ba labarik sira iha Suku
 • Garante no hadia fasilidade Saude ho Edukasaun hosi suku to’o Postu no dada eleiktrisidade hosi Adeia to postu no dada be’e mos iha adeia to’o postu
 • Garante no amenta osan ba Bolsa de Mae
 • Garante no amenta osan Idozus no invalidus
 • Garante no amenta osan Vetranus ho Combatentes Libertasaun Nasional

MUNISIPIU AINARO

 • Apoiu dezenvolvimentu agoronegosiu
 • Apoiu koporativas agrikultura no hadia merkadu
 • Fo bolsa estudus no estajiu ba estudantes sira
 • Hadia estrade to’o Aldeia ho Suku, no hari’i fatin halimar ba labarik sira iha Suku
 • Garante no hadia fasilidade Saude ho Edukasaun hosi suku to’o Postu no dada eleiktrisidade hosi Adeia to postu no dada be’e mos iha adeia to’o postu

MUNISIPIU BAUCAU

 • Apoia dezenvolvimentu kriasaun ba servisu ba joven sira
 • Hadia estrade to’o Aldeia ho Suku, no hari’i fatin halimar ba labarik sira iha Suku
 • Garante no hadia fasilidade Saude ho Edukasaun hosi suku to’o Postu no dada elektrisidade hosi Adeia to postu no dada be’e mos iha adeia to’o postu
 • Garante no amenta osan ba Bolsa de Mae, amenta osan Idozus no invalidus
 • Garante no amenta osan Vetranus ho Combatentes Libertasaun Nasional

MUNISIPIU BOBONARO

 • Reforsa administrasaun munisipiu
 • Garante no hadia fasilidade Saude ho Edukasaun hosi suku to’o Postu no dada elektrisidade hosi Adeia to postu no dada be’e mos iha adeia to’o postu
 • Garante no amenta osan ba Bolsa de Mae, amenta osan Idozus no invalidus
 • Garante no amenta osan Vetranus ho Combatentes Libertasaun Nasional
 • Garante fornesimentu sanitasaun iha fatin izoladus sira ba komunidade sira

MUNISIPIU COVA-LIMA

 • Haforsa dezenvolvimentu ekonomia ba joventude sira
 • Apoia programa hapara violensia kontra feto
 • Promove nutrisaun ba saude inan tur ahi no oan
 • Garante no hadia fasilidade Saude ho Edukasaun hosi suku to’o Postu no dada eleiktrisidade hosi Adeia to postu no dada be’e mos iha adeia to’o postu
 • Garante no amenta osan ba Bolsa de Mae, amenta osan Idozus no invalidus no amenta osan Vetranus ho Combatentes Libertasaun Nasional

MUNISIPIU DILI

 • Hadia funsionamentu administrasaun Munisipui
 • Promove no haforsa edukasaun voksional ho fasilidade eskola
 • Halo uma (SUSUN) iha Dili hodi akumuda no garante hela fatin ba comunidade sira hela iha Dili
 • Garante transporte maritime ba parte kosta norte
 • Apoia dezenvolvimentu kriasaun servisu ba joven sira

MUNISIPIU LIQUISA

 • Apoia projetu ba unidade dezenvolvimentu ba kuda ai no konservasaun ba areas nebe be’e mota halai
 • Garante no hadia fasilidade Saude ho Edukasaun hosi suku to’o Postu no dada eleiktrisidade hosi Adeia to postu no dada be’e mos iha adeia to’o postu
 • Garante no amenta osan ba Bolsa de Mae
 • Garante no amenta osan Idozus no invalidus
 • Garante no amenta osan Vetranus ho Combatentes Libertasaun Nasional

MUNISIPIU MANATUTO

 • Kontinua haforsa projetu rehabilitasaun irigasaun iha area rurais ba agrikultura sira
 • Garante no hadia fasilidade Saude ho Edukasaun hosi suku to’o Postu no dada eleiktrisidade hosi Adeia to postu no dada be’e mos iha adeia to’o postu
 • Garante no amenta osan ba Bolsa de Mae
 • Garante no amenta osan Idozus no invalidus
 • Garante no amenta osan Vetranus ho Combatentes Libertasaun Nasional

MUNISIPIU MANUFAHI

 • Kontinua programa hapara violensia kontra feto
 • Garante no hadia fasilidade Saude ho Edukasaun hosi suku to’o Postu no dada eleiktrisidade hosi Adeia to postu no dada be’e mos iha adeia to’o postu
 • Garante no amenta osan ba Bolsa de Mae
 • Garante no amenta osan Idozus no invalidus
 • Garante no amenta osan Vetranus ho Combatentes Libertasaun Nasional

MUNISIPIU SIRA

MUNISIPIU ERMERA

 • Haforsa dezenvolvimentu café no kakau
 • Garante no hadia fasilidade Saude ho Edukasaun hosi suku to’o Postu no dada elektrisidade hosi Adeia to postu no dada be’e mos iha adeia to’o postu
 • Garante no amenta osan ba Bolsa de Mae
 • Garante no amenta osan Idozus no Invalidus
 • Garante no amenta osan Vetranus ho Combatentes Libertasaun Nasional

MUNISIPIU LAUTEM

 • Establiza centru tourismu iha Lautem
 • Garante no hadia fasilidade Saude ho Edukasaun hosi suku to’o Postu no dada eleiktrisidade hosi Adeia to postu no dada be’e mos iha adeia to’o postu
 • Garante no amenta osan ba Bolsa de Mae
 • Garante no amenta osan Idozus no invalidus
 • Garante no amenta osan Vetranus ho Combatentes Libertasaun Nasional
Pártido Demokrático Official Website