Valores no Prinsipiu nebe PD Komunga iha Tempo Ukun-An | Partidu Demokratiku

Valores no Prinsipiu nebe PD Komunga iha Tempo Ukun-An

Valores No Prinsipiu Nebe Maka Pd Komunga Ba Konstrusaun Estado No Nasaun Iha Tempo Ukun Rasik-An Nia Laran.

Foto Komemorasaun Aniversario ba dala XVIII Partido Democratico| Photo Dok: Partidu Demokratiku

Prezidente Partido Democrático apresia ba partido hotu-hotu partido boot rua hanesan FRETILIN no CNRT e ohin partido ne’ebe hamaluk tan ita maka PLP KHUNTO ho mos partido kiik sira seluk hanesan FM/UDT no PUDD i partido sira ne’ebe mak lahetan asentu parlamentar iha uma fukun Parlamentu Nasional, ami hakarak apresia katak ho imi hotu nia kooperasaun diak ba ezistensia PD desde 2001 to’o ohin loron. deklara assanami iha plenaria parlamento nasional (10-06-2019).

Aproveita tempo ne’e ASSANAMI esplika liu tan konaba valores PD nian ba konstrusaun nasaun nebe mak PD komunga maka “PD BA ESTADO” defende husi inisiu partido ne’e hari’i to’o ohin loron no kontinua ba futuru oin mai. Valores sira ne’e mak hanesan; 1) Kaer Metin Ukun Rasik-An no Hari’i Nasaun husi Baze. 2)Hau Nia Dignidade la As Liu Nasaun nia Dignidade. 3) Hun ida, Abut ida, Povu ida, Rai Timor ida deit. 4) Hari’i Timor Foun ba Timor Oan Tomak. 5) Ba O Timor Maubere Oan Prontu Serbi’i. 6) Vitoria ba PD Vitoria ba Timor Leste.

Ami dehan Katak “KAER METIN UKUN RASIK-AN” ne’e katak ita nia Ukun rasik-an ida ne’e ita tenke kuidadu tamba ita sosa ho ran no ruin, ita sosa ho ema. Ita tenki kuidadu ukun-an ida ne’e tamba ita lakon ema matenek barak iha ita nia prosesu luta ba libertasaun patria. Ema barak mak to’o agora ninia ruin ita sidauk hetan. Tamba ne’e ami dehan katak ita hotu ninia responsabilidade tomak atu KAER METIN UKUN RASIK-AN.

Ami mos dehan katak “HARI’I NASAUN HOSI BAZE” ne’e ho hanoin katak ita nia desenvolvimentu ne’e tenke hanesan (igual) ba hotu-hotu, iha ne’ebe deit MAUBERE OAN hela ba, desenvovimentu tenke to’o iha ne’eba hodi dignifika povo maubere tomak sein diskriminasaun.

Ami dehan Katak “KAER METIN UKUN RASIK-AN” ne’e katak ita nia Ukun rasik-an ida ne’e ita tenke kuidadu tamba ita sosa ho ran no ruin, ita sosa ho ema. Ita tenki kuidadu ukun-an ida ne’e tamba ita lakon ema matenek barak iha ita nia prosesu luta ba libertasaun patria. Ema barak mak to’o agora ninia ruin ita sidauk hetan. Tamba ne’e ami dehan katak ita hotu ninia responsabilidade tomak atu KAER METIN UKUN RASIK-AN.

Ami mos dehan katak “Ami Nia Dignidade la As Liu Dignidade Estado nian” ne’e katak ita hotu tenke sakrifika-an ba rai ida ne’e, labele husik povo ne’e halo tan sakrifisiu, labele husik povu ne’e terus dala ida tan ba rai ida ne’e. Povo fo ona ninia oan, ninia fen, ninia laen ba rai ida ne’e ninia luta libertasaun patria, fo ona ninia riku-soin ba rai ida ne’e ninia ukun-an. Ohin politiku sira halo politiku para atu bele dignifika sira, desenvolve sira para moris diak ne’e iha. Labele husik para sira monu, tamba ne’e, ita politiku nain sira nia dignidade la as liu dignidade estadu, ita politiku nain sira nia dignidade la as liu dignidade povu no nasaun.

Ami mos, koalia konaba “HUN IDA, ABUT IDA, POVU IDA, RAI TIMOR IDA DEIT” katak ita nia unidade ita kuda iha hun ida abut ida povo ida, rai TIMOR ida deit. Rekonsilasaun laos iha ibun tutun deit. rekonsiliasaun laos sai materi kampanha deit, maibe, rekonsiliasaun tenke mai duni husi ita nia fuan. Povu no nasaun ida ne’e iha ita nia fuan laos iha ita nia matenek. Ita nia matenek atu hatudu dalan hodi desenvolve, povu no nasaun iha ita nia fuan.

Jerasaun ida ne’e tenke sai jerasaun nebe nakonu ho responsabilidade hanesan daun hodi fila fali suku ita nia unidade nasioal nebe konsege naksobu iha tinan 19975, ita tenke suku fila fali ita nia unidade nebe naksobu iha tinan 1999, ita tenke suku fila fali ita nia unidade nebe naksobu dala ikus nian iha tinan 2006, hodi HARI’I TIMOR FOUN BA TIMOR OAN TOMAK.

Timor oan tenke sai ida deit maske iha pasado ita iha diferente opsaun, maske iha pasado ita iha partido ket-ketak maibe ohin ita Timor oan tenke ida sai deit, ita tenke hamutuk lori Timor ba Mundo, ita tenke hamutuk hari’i Timor-Leste sai kor Uniku iha mundo rai klaran. Hodi hatudu ba mundo katak ita nia lisan beiala sira mai duni husi hun ida, abut ida, povu ida, rai Timor ida deit ba Timor oan tomak.

Ohin loron ita moris iha situasaun multipartidaria, maske iha partido oioin maibe, ita hotu hakarak moris diak ba ita nia povu, ita hotu hakarak hodi Timor ne’e lao ba oin. Ita tenke koalia ba malu, atraves de dialogo (Nahe biti boot) maka ita bele koalia ba malu oinsa para bele lori povu no nasaun ne’e ba moris diak, tamba rai Timor-Leste ida ne’e ita hotu nian, Timor oan ne’ebe mak iha partido nomos laiha partido. Rai ida ne’e (Timor-Leste) laos mesak politiku nain sira ninian deit tamba ne’e ita hakarak envolve ema hotu-hotu iha laran, ita hakarak iha prosesu konstrusaun nasaun sidadaun hotu tenke partisipa ativa iha prosesu konstrusaun hari nasaun nian. .

BA O TIMOR MAUBERE OAN PRONTU SERVI’I, katak totalidade ba rai ida ne’e. Partido politiku hanesan instrumentu ida atu ba ukun, ukun ba povo, ukun ba rai ida ne’e, servidor ba rai ida ne’e, morador asulear ba rai ida ne’e. Ukun ne’e responsabilidade laos oportunidade, ida ne’e maka ami sempre koalia bebeik.

Vitoria ba PD ne’e vitoria ba TIMOR LESTE, katak PD hanesan ita hotu hatene, ami hari’i Partido Democratico atu transforma sosiadade ida ne’e sai sosiadade democratico, atu kaer metin RDTL ne’ebe mak ita nia asuwain sira proklama iha 28 de Novembro de 19975. Valor republica no valor democrasia ne’e tenke sai lisan ba moris no lisan ba ukun, tamba ne’e husu ba fundadores sira, husu ba sira ne’ebe esforsu luta ba Partido Democático nia ezistensia, nomos jerasaun foun sira hotu, ba intelektual sira hotu, ba jerasaun sira tuir mai no ba povu tomak Timor-Leste nian, hodi PD nia naran loke liman ba hotu-hotu atu mai hamutuk ho Partido Democrático hodi hametin no haburas Partido Democrático iha momentu ida ne’e no ba futuru oin mai.

Ho komemorasaun aniversáriu Partido Democrático nian ba dala XVIII, odamatan Partido Demokcrático nakloke luan ba jerasaun foun sira nebe mak mehi hanesan ho Partido Democratico, mehi atu konstrui rai ida ne’e nudar estadu de direitu demokratiku, mehi hanesan ho PD, hakarak kontinua no luta ba valores demokrasia sai lisan ba ukun no lisan ba moris, odamatan nakloke ba imi hotu atu ita hamutuk hametin Partido Democratico. Parabens ba Povu Timor-Leste, Parabens ba Partido hotu-hotu, Parabens ba Estadu Timor-Leste. obrigado

Pártido Demokrático Official Website